Головна » Файли » Атестація педагогічних працівників

Про організацію методичної роботи з вчителями 5-11 класів на 2016-2017 н.р
23.09.2016, 12:04

Відділ освіти

                  Яворівської райдержадміністрації

 

              Івано – Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

      Наказ

02.09.2016                                                                                                                            №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­01-05/

                                                                                                                                         

  Про організацію методичної роботи

 з вчителями 5-11 класів

 на 2016-2017 н.р.

 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2016-2017 н.р., підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, враховуючи аналіз результативності методичної роботи за минулий навчальний рік, рекомендації відділу освіти Яворівської РДА, дирекції та вчителів школи, назрілу необхідність комплексної екологічної освіти та виховання підростаючого покоління в умовах сучасної школи, необхідності формування здорового способу життя робота педагогічного колективу на період 2016-2017 н.р. буде спрямована на продовження вивчення та розв’язання проблеми:

1.«Розвиток професійної мобільності педагогів в інноваційному освітньому просторі»;

2.«Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес».

                   Згідно Концепції модернізації української освіти, основна мета професіональної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціально-професійної мобільності.     Школі потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи.

  Робота школи буде спрямована на сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду, здатної до постійного оновлення, здійснення реалізації даної проблеми за такими аспектами:

  • 2016-2017 н.р. - Формування професійної та особистісної мобільності педагога та учня.
  •  Мета етапу: Розвиток у суб’єктів освітнього простору  нового способу  мислення та здатності адаптуватися до змін у суспільстві.
  • 2017-2018 н.р. - Розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності.
  •  Мета етапу: Створення професійно-мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу.
  •  2018-2019  н.р.Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом інформаційних та комунікаційних компетенцій.
  •  Мета етапу:  Створення освітнього поля навчального закладу на основі  інформаційних технологій.
  • 2019-2020 н.р. - Узагальнення та адаптація набутого досвіду роботи.

 

 Методична робота буде скерована по напрямках:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Вивчення та використання  в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів  успішного навчання  й виховання.

3. Підвищення рівня педагогічної майстерності.

4. Створення умов до самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

5. Вивчення та практичне використання сучасних способів  діагностування учнівської успішності.

6. Використання  різноманітних  способів та організаційних рішень для підвищення  кваліфікації  педагогів.        

7. Впровадження елементів екологічної освіти в навчально – виховному процесі.

 

  Методична робота  буде організована згідно структури:

- Педагогічна рада;

- Методична рада;

- Предметні комісії вчителів;

- Семінари: проблемні, психолого-педагогічний, історико – просвітницький (згідно окремих планів;

- Не традиційні форми методичної роботи;

- Організація і проведення предметних тижнів;

- Проведення заходів спрямованих на вдосконалення  навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього  рівня школярів;

- Організація роботи  з молодими вчителями;

- Організація роботи  з обдарованими дітьми;

         - Організація роботи  з  учнями, схильними  до правопорушень.

 

На 2016-2017 навчальний рік адміністрація школи та педагогічний колектив ставлять перед собою завдання спланувати діяльність навчального закладу у відповідності перспективного і поточного планування роботи навчального закладу, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив.

Планування роботи школи буде здійснюватись на основі таких підходів:

- цілеспрямованості;

- науковості;

- комплексності;

- поєднання перспективного і щоденного планування;

- доцільності;

- врахування специфічних особливостей школи.

- впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

- участь учителів школи у конкурсах професійної майстерності;

- профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії;

- співпраця навчального закладу з батьками;

- співпраця  з природоохоронними установами та організаціями;

- впровадження елементів екологічного навчання та виховання ;

- стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика та ін., передбачених для даного типу навчального закладу, відповідність їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм;

- стан комп’ютеризації навчальної діяльності закладу та ефективність використання комп’ютерної техніки;

- забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою, художньою та довідковою літературою;

- дотримання техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму, навчальної програми ОБЖ;

- забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних видах діяльності;

- участь у виховних заходах;

- розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної позиції учнів у вихованні;

- забезпечення цілеспрямованого науково-методичного навчання педпрацівників;

- забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі;

- взаємодія керівників закладу з органами громадського самоврядування (радою закладу, учнівським парламентом, батьківським комітетом тощо);

- забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій, здійснення контролю за цим;

- організація медичного обслуговування учнів;

- забезпечення умов для збереження здоров’я учнів;

- забезпечення умов для збереження здоров’я для працівників закладу.

Виходячи з вищесказаного

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити методичну раду у складі:

- М. Ліскевич – Карпа - директор школи ,голова ради;

- О.Михайлишин –заступник директора з навчально-виховної роботи;

- І.Шаблінський - заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Л.Онипко - заступник директора з навчально-виховної роботи;

- З.Борис –керівник предметної комісії вчителів української мови та літератури;

- Н.Параняк - керівник предметної комісії вчителів світової літератури;

- Н.Самотея- керівник предметної комісії вчителів англійської мови;

- Н.Буковинська - керівник предметної комісії вчителів математики;

- В.Сташко - керівник предметної комісії вчителів інформатики;

    - Л.Ларкіна - керівник предметної комісії вчителів фізики;

    - М.Довбій - керівник предметної комісії вчителів історії та правознавства;

- О.Окулова - керівник предметної комісії вчителів біології та хімії;

- О.Кропельницька- керівник предметної комісії вчителів географії та економіки;

- Кучма С.С – керівник предметної комісії вчителів трудового навчання;

- М.Юзишин - керівник предметної комісії класних керівників 9-11 кл.;

- О.Ольшанська - керівник предметної комісії класних керівників 5-8 кл.;

- Л.Шпінь – керівник творчої групи вчителів.

 

2.Контроль за роботою предметних комісій та надання їм методичної і практичної допомоги в роботі покласти на О.Михайлишин заступника директора з навчально-виховної роботи.

 

3. Керівникам предметних комісій:

3.1. Планувати роботу предметних комісій відповідно до проблеми школи.

3.2. Розробити план роботи предметних комісій на 2016-2017 н.р.,та подати на затвердження до 16 вересня 2016 р.

 

4. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З. та керівникам предметних комісій:

4.1. Продовжити роботу над програмно-методичним забезпеченням навчальних предметів згідно навчального плану на 2016-2017 н.р. (щомісячно).

4.2. Розробити план роботи з молодими вчителями.

До 12.09.2016

5. Призначити наставників для роботи з молодими вчителями з метою надання методичної допомоги наступних вчителів:

- М. Довбій – вчитель історії та правознавства – Литвин О.В.;

- Буковинську Н.М. – вчитель математики – Кокоцька М.М. стаж роботи 1 рік.

 

6. Вчителям – наставникам:

6.1. Розробити для кожного молодого вчителя індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки.

Жовтень 2016

6.2. Організовувати проведення методичних та предметних тижнів, творчих звітів згідно плану роботи школи (протягом року).

 

7. З метою удосконалення педагогічної майстерності проводити:

- Проблемні семінари ( Михайлишин О.З.- заступник директора);

- Психолого-педагогічні семінари, тренінги, анкетування (С.Ізбянська- практичний психолог,       Гриньків Н.Р.- соціальний педагог);

- Історико-просвітницькі семінари  (керівник предметної комісії вчителів історії М.Довбій).

 

8.Керівникам семінарів розробити плани роботи семінарів і подати на затвердження директору школи до 12 вересня 2016 року.

 

9. Завідувачам предметних кабінетів Д.Тиховській, Н.Волошин, Волошин З.М., Л.Ганзюк,  В.Сташко, О.Окуловій, М.Довбій:

9.1. Працювати над поповненням методичної та фахової літератури кабінетів (протягом року).

9.2. План роботи кабінетів подати на затвердження до 16 вересня 2016 року.

 

10. О. Михайлишин - заступнику директора з навчально – виховної роботи:

10.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі з вчителями, які працюють у 5-11класах.

10.2. Координувати роботу шкільних семінарів, предметних комісій, творчої групи.

Постійно

10.3. Застосовувати різні форми і методи для надання дієвої методично-практичної допомоги учителям.

Постійно

10.4. Скласти робочі групи з узагальнення досвіду та системи роботи учителів, які атестуються в 2016-2017н.р.

Постійно

10.5.Забезпечити активну участь педагогів у шкільних, районних методичних заходах, семінарах, конкурсах, виставках, змаганнях.

Впродовж року

10.6. Забезпечити контроль за змістом роботи з молодими та малодосвідченими учителями.

10.7. Скласти  графік та план заходів щодо проведення атестації педагогічних працівників школи в  2016-2017 н.р.

До 21.09.2016

10.8.Організувати та провести шкільний конкурс «Учитель року-2015» за номінаціями,  визначеними Міністерством освіти і науки України.

10.9 Організувати та провести індивідуальні консультації для творчо працюючих педагогів.

Впродовж року

10.10.Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів при ЛОІППО.

Впродовж року

10.11.Співпрацювати з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення навчально-виховного процесу.

Впродовж року

10.12.Висвітлювати в засобах масової інформації досягнення педагогічного досвіду вчителів школи.

Впродовж року

10.13.Проводити раз на місяць інструктивно-методичні наради при заступникові директора.

10.14.Організовувати  проведення предметних тижнів.

Згідно плану роботи

10.15.Продовжити підготовку вчителів до проведення державної підсумкової атестації, моніторингу результатів навчальних досягнень учнів.

 

11. Педагогічним працівникам брати участь у засіданнях окружних, районних методичних об’єднань,  та інших форм методичної роботи, визначених даним наказом.

Впродовж року

 

  12.Завершити роботу над єдиною науково – методичною проблемою школи «Використання  педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес».

 

13. Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.

 

14.Даний наказ довести до відома вчителів школи заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.                                                                                                 до 15.09.2016

 

 

                                                      Директор школи                                         М.Ліскевич – Карпа

 

                         З наказом ознайомлено:

                                         Михайлишин О.З.

                                          Шаблінський І.М.

                                          Онипко Л.А.

                                          Борис З.С.

                                          Параняк Н.І.

                                          Самотея Н.А.

                                          Ларкіна Л.І.

                                          Кучма С.С.

                                          Кропельницька О.В.

                                          Окулова О.В.

                                          Довбій М.І.

                                          Сташко В.В.

                                          Шпінь Л.Я.

                                          Ольшанська О.

                                          Юзишин М.М.

                                             Буковинська Н.М.

                                          Ізбянська С.А.

                                          Гриньків Н.Р.                                       

Категорія: Атестація педагогічних працівників | Додав:
Переглядів: 325 | Завантажень: 0