Головна » Файли » Атестація педагогічних працівників

Про результати вивчення системи роботи вчителя історії Дацко – Онищак Оксани Степанівни
27.03.2017, 16:23


 

 

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

 

Івано – Франківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

15.03.2017 № 01-05/

 

Про результати вивчення

системи роботи вчителя історії

Дацко – Онищак Оксани Степанівни

 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя історії Дацко – Онищак Оксани Степанівни.

Згідно наказу школи №01-05/232 від 14.10.2016р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2016 – 2017 н.р.», було відвідано систему уроків з історії України «Українські землі наприкінці 16 – у першій половині 17 століття» у 8-А класі з 04.11.2016 по 07.12.2016; «Українські землі наприкінці 50-х р.р. 17 – на початку 18 століття» з 02.02.2017 по 23.02.2017р. , вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя.

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з української мови та літератури, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчительки; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

Дацко – Онищак О.С. має повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та працює за отриманим фахом в Івано – Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка з 2008 року.

Метою навчання історії в школі є формування в учнів самоідентичності та почуття власної гідності на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті загального історичного процесу. Завданнями шкільної історичної освіти є: розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти; здобуття та засвоєння учнями системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу; ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико-культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому.

Уроки Оксани Степанівни покликані досягти згаданої мети та завдань й побудовані на поєднанні особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання.

У своїй роботі вчитель використовує як традиційні, так й інноваційні методи навчання.

Значну увагу учитель приділяє практичним заняттям. Практичні заняття з історії відрізняються від практичних та лабораторних робіт з природничих предметів. Такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих вчителем практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями).

Відповідно до вікових можливостей учнів та історичного контексту практичні заняття сприяють напрацюванню школярами навичок аналізу різних історичних джерел, розумінню ними важливості таких категорій, як час і простір, зміни та безперервність, причини і наслідки, значущість подій та процесів, культурна різноманітність, важливість доказів і можливість різних інтерпретацій.

Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від віку та пізнавальних можливостей.

На уроках узагальнення учні за допомогою вчителя мають можливість систематизувати вивчене, відрефлексувати процес навчання і повернутись до найскладніших моментів теми, курсу, піднести розуміння навчального матеріалу на новий рівень, використати міжкурсові та міжпредметні зв’язки. Деякі з уроків узагальнення Дацко – Онищак О.С. проводить як інтегровані, об’єднуючи історію України і всесвітню заради поглиблення розуміння учнями взаємозумовленості історичних процесів національної та європейської історії, проведення зіставлень і порівнянь.

Перевірка результатів навчання учнів історії передбачає оцінювання засвоєних ними знань і сформованих умінь та навичок. Оцінювання відбувається як письмова робота (за запитаннями, відкритими або тестовими завданнями) або як усна відповідь. Для перевірки таких елементів історичної компетентності учнів, як опрацювання (аналіз, застосування, оцінка) історичних джерел і документів, порівняння, зіставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки щодо історичної події, явища, діяча, Оксана Степанівна використовує інші форми контролю – розгорнуті есе, дослідження, портфоліо та проекти.

Оксаною Степанівною запроваджуються так звані оглядові уроки, метою яких є розвантаження учнів, використання міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків із курсами української і зарубіжної літератури, географії, мистецтва, правознавства тощо і створення цілісної картини історичного розвитку.

Результати контрольних робіт показали достатній рівень навченості учнів з історії України, а саме:

  • 07.12.2016, 8-А клас, тема «Українські землі наприкінці 16 – у пер. пол.17 століття», 27 учнів, писало 19 учнів:

І рівень – 0 учнів;

ІІ рівень – 2 учні (10,5%);

ІІІ рівень – 5 учнів (26,3%);

IV рівень – 12 учнів (63%).

  • , 8-А клас, тема «Національно – визвольна війна українського народу середини 17 століття», 27 учнів, писало 24 учні:

  • І рівень – 3 учні (12,5%);

  • ІІ рівень – 5 учнів (20,8%);

  • ІІІ рівень – 8 учнів (33,3%);

  • IV рівень – 8 учнів (33,3%).

На належному рівні Дацко – Онищак веде шкільну документацію - календарно - тематичне планування, поурочні плани, класні журнали; систематично перевіряє робочі учнівські зошити, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв оцінювання учнівських зошитів.

Проведена перевірка ведення класних журналів. Класні журнали ведуться відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класів». Вчителька під час ведення предметних сторінок журналів дотримується єдиного орфографічного режиму, об’єктивно оцінює знання і вміння учнів, своєчасно виставляє оцінки. Записи в журналах ведуться чітко, охайно. Під час перевірки робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт виявлено, що кількість письмових робіт і їх зміст відповідають програмовим вимогам. Всі види зошитів оцінюються згідно з «Науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах».

Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчителька чітко визначає триєдину мету уроків, правильно визначає обсяг навчального матеріалу, доцільно підбирає методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах. Відводиться місце самостійній роботі учнів, враховується диференційований підхід. Обсяг та зміст домашнього завдання відповідає нормам. У планах передбачаються додаткові завдання у разі непередбачених ситуацій.

Проведені також бесіди з учи­телькою, її колегами, батьками. Роботу вчителя було оцінено на високому рівні.

Під час анкетування учнів виявлено, що учні оцінили педагогічну майстерність вчительки (вміння цікаво організувати вивчення предмета; глибина знань, які дає учитель; свідома дисципліна на уроках; справедливість педагога у відношенні до учнів; вимогливість вчительки у відношенні до себе; авторитет педагога в учнівському колективі) на високому рівні.

Протягом 2012-2017 навчальних років Дацко – Онищак О.С. працює над проблемою «Формування хронологічних компетентностей в учнів 6 класу на уроках історії».

Протягом атестаційного періоду у своїй роботі учитель урізноманітнює уроки історії для учнів. У 2013-2014 навчальних роках учні 5 класів вчилися за новою програмою у якій є практичні уроки, і тому вони були проведені у формі екскурсій по Янову (вивчали історичні памятки селища), урок-подорож «Ми мандруємо Україною» (15 травня 2014 р.), практичне заняття з використанням фотографій.

Кожного навчального року учитель з учнями проводить уроки вшанування пам’яті воїнів УПА (загальношкільний похід до пам’ятного хреста у Янові), уроки – реквієми, присвячені трагічним сторінкам української історії 1932-1933 рр., на яких відбувається перегляд документальних фільмів, презентацій підготовлених учнями, декламації віршів. З учнями старших класів проведено круглий стіл по темі «Люди памяті» (листопад 2016 р.)

21 травня 2014 р. з учнями 8 в класу був проведений інтерактивний захід, присвячений Дню Європи – «Я – українець, я- європеєць», під час якого учні прослухали інформацію про Європейський Союз, а також брали активну участь у обговорені про країни учасниці ЄС, виготовляли інформаційні газети.

Велика увага на уроках історії України була присвячена вшанування пам’яті видатних українських діячів, а саме: у 2014 році з учнями 8 в класу під керівництвом Оксани Степанівни була проведена конференція, присвячена річниці пам’яті Андрея Шептицького – митрополита греко-католицької церкви. Того ж року відбулося шанування памяті і відомого українського композитора гімну України – Михайла Вербицького. Учні 9 а класу були слухачами конференції, що проходила у Яворівському Національному парку, з якої більше почерпнули для себе про діяльність і творчість М. Вербицького.

У 2016 році під керівництвом Дацко – Онищак О.С. учнями було відзначено річниці від днів народження відомих українських діячів М. Грушевського (історик), І. Франка (письменник). Учні школи також брали активну участь у вшануванні цих памятних дат. Учні 7 б, 10 а, б класів під керівництвом вчителів історії здійснили поїздку до музеїв І. Франка і М. Грушевського у місті Львові, де з великим захопленням слухали розповіді екскурсоводів (вересень 2016 р.) У листопаді 2016 р. з учнями 8 а класу був проведений урок памяті, присвячений діяльності М. Грушевського по темі «Михайло Грушевський – історик, будівничий нації». У грудні 2016 р. з учнями 10 б класу було проведено практичне заняття у формі захисту проекту по темі «Здобутки і втрати Центральної Ради». На таких заняттях діти презентують свої знання отримані самостійно, але отримуючи консультацію від вчителя. На уроках історії згадуємо здебільшого про кожну важливу дату, подію, річницю, діяча оскільки наша історія просякнута на жаль багатьма трагічними сторінками.

Кожного року учні нашої школи беруть активну участь у міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека», за свої проявленні знання отримують високі нагороди: золоті, срібні дипломи.

Протягом атестаційного періоду Оксана Степанівна брала активну участь у роботі окружної предметної комісії вчителів історії, у шкільних конференціях, історико-просвітницьких семінарах, є учасником творчої групи вчителів історії району, що працює над виданням методичних розробок «Уроки контролю з історії» для учнів 5, 6, 7, 8 класів. Учителем були підготовлені варіанти з історії України для учнів 9 і 11 класів, для проведення ДПА (квітень-травень 2015 р.)

Дацко – Онищак О.С. бере активну участь і в позашкільній діяльності, а саме у заходах, присвячених Юрію Липі, як в районні так і в області, була членом педагогічних читань на тему: «Зміст і методи вивчення доленосних подій національно-визвольної боротьби українського народу в процесі викладання історії України» Львів 2012 р. «Львівська мозаїка» (грудень 2016 р.)

У 2015-2016 навчальному році відбувався Всеукраїнський конкурс «Вчитель року» у номінації «Історія» у якому Оксана Степанівна брала активну участь. В результаті районного етапу, що відбувався 8 грудня 2015 р., стала переможцем, після чого активно почала готуватися до обласного етапу. Проводила відео-урок з учнями 7 а класу по темі «Діяльність Володимира Мономаха», готувала презентацію досвіду, проект по темі «Люди і влада ХХ ст.». 20 січня 2016 року відбувався І тур обласного етапу конкурсу, який Оксана Степанівна успішно подолала (з 24 учасників залишилося 12). 26 січня 2016 р. відбувався ІІ тур обласного етапу. Цей конкурс став для учителя великим відкриттям, оскільки свою діяльність збагатила різноманітною інформацією, з нього почерпнула багато корисного.

У своїй подальшій педагогічній праці Оксана Степанівна планує продовжувати працювати над самоосвітою, велику увагу приділяти навчанню і патріотичному вихованню учнівської молоді, допомагати учням завдяки новим методам і технологіям розвивати різні компетентності і їх застосування, адже саме від освічених учнів залежить майбутнє нашої України.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Схвалити систему роботи вчителя історії Дацко – Онищак О.С. з теми «Формування хронологічних компетентностей в учнів 6 класу на уроках історії».

 

2.Вчителеві історії Дацко – Онищак О.С.:

2.1.Підготувати творчий звіт з теми «Формування хронологічних компетентностей в учнів 6 класу на уроках історії».

До 25.03.2017 року.

2.2.Провести окружний семінар вчителів історії з метою поширення власного досвіду.

Протягом 2017/2018 н.р.

2.3.Для подальшого підвищення інтересу учнів до вивчення предмету продовжувати

практикувати використання сучасних методик ведення уроку.

Постійно

 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи: М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Дацко - Они

Категорія: Атестація педагогічних працівників | Додав:
Переглядів: 806 | Завантажень: 0