Головна » Файли » Атестація педагогічних працівників

Про результати вивчення системи роботи вчителя математики та інформатики Тиховської Олени Анатоліївни
27.03.2017, 16:20

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

 

Івано – Франківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

імені Івана Франка Яворівської районної ради

Львівської області

 

Наказ

17.03.2017 № 01-05/

 

Про результати вивчення

системи роботи вчителя математики та інформатики

Тиховської Олени Анатоліївни

 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя математики та інформатики Тиховської Олени Анатоліївни.

Згідно наказу школи №01-05/232 від 14.10.2016р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2016 – 2017 н.р.», було відвідано систему уроків з інформатики «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» в 7-Б класі з 03.11.2016 по 22.12.2016; «Табличний процесор» з 12.01.2017 по 23.02.2017р. , вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя.

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з математики та інформатики, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчительки; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

Тиховська О.А. має повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладна математика» та здобула кваліфікацію спеціаліст з прикладної математики, викладач інформатики, працює за отриманим фахом в Івано – Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка з 2013 року.

За час роботи у школі забезпечує достатній рівень викладання математики та інформатики відповідно до навчальної програми та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Працює над формуванням в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності, удосконалює інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції).

У повсякденній роботі вчитель володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі. Фахівець володіє певним спектром стратегій навчання; уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навчально – виховного процесу на уроках математики, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів.

Тиховська О.А. володіє методикою викладання математики та інформатики. Ефективно використовує сучасні інформаційні технології, можливості Інтернету, створює презентації до уроків. Велику увагу приділяє формуванню в учнів загально-навчальних умінь, культури мовлення, чіткості і точності думки, критичності мислення, алгоритмічній культурі, як здатності діяти за заданим зразком. Великого значення вчитель надає текстовим задачам, сприяє розвитку логічного мислення учнів та наочно ілюструє практичне застосування математичних знань з використанням інформаційних технологій. Вдало поєднує індивідуальні та групові форми роботи. Велику увагу приділяє створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, їх інтереси. Розробляє різнорівневі завдання, відповідно до вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Допомагає учням знаходити раціональні способи розв’язання задач, складання алгоритмів, обґрунтування. У плануванні домашньої роботи учнів забезпечує органічний зв’язок теоретичного матеріалу, задач та практичних вправ.

На уроках Тиховська О.А. особливу увагу звертає на розуміння й осмислення учнями виконуваних операцій. Завдання розробляються різної складності. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність педагога, чітко продумані етапи заняття, раціональне використання кожної його хвилини, правильність добору матеріалу. Уроки проводяться в швидкому темпі та на рівні достатньої розумової напруженості.

У результаті відвідування уроків математики, проведення контрольних замірів знань виявлено, що Тиховська О.А. володіє сучасними формами і методами викладання, використовує інноваційні технології, які активізують розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню їхнього інтересу до вивчення предмета, розвиває в учнів навички самостійної начальної діяльності, забезпечує математичну грамотність школярів, розвиває уміння висловлювати, обґрунтовувати математичні судження, практично використовувати набуті знання, що забезпечує достатній рівень навченості школярів.

Результати контрольної роботи показали високий рівень навченості учнів з інформатики, а саме:

- 15 грудня 2016 року було проведено контрольну роботу з інформатики для учнів 7-Б класу (група 8 учнів, 3 відсутніх) за темою «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» з результатом:

І рівень – 0 учнів;

ІІ рівень – 0 учнів;

ІІІ рівень – 0 учнів;

IV рівень – 5 учнів.

-02 березня 2017 року було проведено контрольну роботу №4 з інформатики для учнів 7-Б класу (група 8 учнів, 2 відсутні) з теми: «Табличний процесор» з результатом:

І рівень – 0 учнів;

ІІ рівень – 0 учнів;

ІІІ рівень – 4 учні (67%);

IV рівень – 2 учні (33%).

Тиховська О.А. постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; на високому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами.

Зміст курсу інформатики дає учителеві змогу не тільки інформувати і опитувати учнів, а й організовувати їх діяльність в атмосфері вільного обміну думками і поглядами, застосування більше активних методів навчання замість переказування абстрактної, «готової» інформації. Форми роботи мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес і мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям.

Для мотивації навчальної діяльності учитель використовує такі інтерактивні методи: «Мозковий штурм» (питання типу: Як ви вважаєте? На вашу думку?), «Дискусія»,«Інтерв’ю».

Для перевірки і оцінки засвоєних знань використовує такі інтерактивні методи: робота в парах, «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Лови помилку» (прослухати твердження, знайти помилку) «Займи позицію»(правильне чи неправильне твердження).

Майже кожен свій урок учитель починає з повторення попередньо-вивченого матеріалу для того, щоб визначити рівень засвоєння учнями попередніх тем і застосування пізніше цих знань на практиці.

Опитування проводиться у різний спосіб: запитання-відповідь, продовження фраз, складання відповідей з окремих слів, відгадування загадок, складання тестових завдань за комп’ютером.

Новий матеріал викладається в залежності від складності і об’єму теми:

  • урок-лекція;

  • урок, на якому учні самостійно опрацьовують опорний матеріал, а вже після цього разом обговорюється, що зрозуміло, а що треба пояснити докладніше, і як все це пізніше застосувати на практиці і у повсякденному житті.

Тематичне оцінювання проводиться переважно у вигляді тестів: програма, яка задає певну кількість запитань з варіантами відповідей і за заданий час учень повинен відповісти на ці запитання. Це дуже зручний спосіб, адже комп’ютер одразу ж оцінює учня і ставить йому об’єктивний бал.

Учитель знайомить учнів з місцем і роллю інформаційно – комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденному житті й готує їх до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.

1 грудня 2016 року Тиховською О.А. був проведений урок з математики у формі КВК «Цікава математика» з учнями 7-Б класу. Саме ігрові методи навчання дають можливість розвивати всі пізнавальні сфери учня: уяву, мислення, пам'ять, а ще важлива ланка у спілкуванні з учнями. Якщо до традиційної форми проведення КВК ввести ще ті, яких нині бракує учням (сучасні інтернет-технології, робота з інтерактивною дошкою), то успіх очевидний.

Вчителем переобладнано кабінет інформатики №1. Кабінет інформатики відповідає вимогам нормативних актів і методичним рекомендаціям. В кабінеті наявний систематизований дидактичний матеріал з усіх розділів інформатики, набори різнорівневих контрольних та самостійних робіт, тестів в електронному та непаровому вигляді варіанті. Кабінет інформатики оснащений 10 робочими місцями, що відповідають санітарним вимогам та вимогам охорони праці.

На належному рівні Тиховська О.А. веде шкільну документацію - календарно - тематичне планування, поурочні плани, класні журнали; систематично перевіряє робочі учнівські зошити, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв оцінювання учнівських зошитів.

Проведена перевірка ведення класних журналів. Класні журнали ведуться відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класів». Вчителька під час ведення предметних сторінок журналів дотримується єдиного орфографічного режиму, об’єктивно оцінює знання і вміння учнів, своєчасно виставляє оцінки. Записи в журналах ведуться чітко, охайно. Під час перевірки робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт виявлено, що кількість письмових робіт і їх зміст відповідають програмовим вимогам. Всі види зошитів оцінюються згідно з «Науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах».

Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчителька чітко визначає триєдину мету уроків, правильно визначає обсяг навчального матеріалу, доцільно підбирає методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах. Відводиться місце самостійній роботі учнів, враховується диференційований підхід. Обсяг та зміст домашнього завдання відповідає нормам. У планах передбачаються додаткові завдання у разі непередбачених ситуацій.

Проведені також бесіди з учи­телькою, її колегами, керівника­ми предметної комісії вчителів математики при Івано - Франковому методичному округу та психолого-педагогічного семінару. Роботу вчителя було оцінено на високому рівні.

Під час анкетування учнів виявлено, що учні оцінили педагогічну майстерність вчительки (вміння цікаво організувати вивчення предмета; глибина знань, які дає учитель; свідома дисципліна на уроках; справедливість педагога у відношенні до учнів; вимогливість вчительки у відношенні до себе; авторитет педагога в учнівському колективі) на достатньому рівні.

Анкетування батьків проводилось за такими аспектами: рівень і глибина знань, які дає педагог дитині; позитивний вплив вчительки на виховання дітей; зацікавленість дітей в уроках англійської мови; ставлення вчительки до дитини; авторитарність педагога для батьків; рівень загальної культури педагога. Діяльність вчительки оцінена на достатньому рівні.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Схвалити систему роботи вчителя математики та інформатики Тиховської О.А. з теми «Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики».

 

2.Вчителеві математики та інформатики Тиховській О.А.:

2.1.Підготувати творчий звіт з теми «Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики»

До 25.03.2017 року.

2.2.Рекомендувати провести окружний семінар вчителів інформатики з метою поширення власного досвіду.

Протягом 2017/2018 н.р.

2.3.Для подальшого підвищення інтересу учнів до вивчення предметів продовжувати

практикувати використання сучасних методик ведення уроку.

Постійно

 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи: М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Тиховська


 


 

Категорія: Атестація педагогічних працівників | Додав:
Переглядів: 2018 | Завантажень: 0