Головна » Статті » Педради

Педрада

Середня загальноосвітня школа І - ІІІ ст.ім.І.Франка

смт Івано - Франкове

Педагогічна рада : Стан викладання фізичної культури у 9-11 класах та рухливі спортивні ігри у 5-8 класах.

(доповідач Шаблінський І.М., заступник директора школи

з навчально - виховної роботи)


Важливо, щоб виконання фізичних вправ давало насолоду, стало потребою організму. Людина повинна займатися спортом не для досягнення успіху в змаганні, а для формування фізичної досконалості.

В.О. Сухомлинський


Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості.

В.О. Сухомлинський


Основною формою організації навчальної роботи з фізичної культури є урок. Від правильної організації уроку залежить рівень якості всієї фізкультурної та оздоровчої роботи в школі.

Мета уроку фізичної культури - створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом , прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я , фізичного розвитку, рухових якостей, морально - вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності. У зв’язку з цим набуває особливого значення питання психологічного і методичного аналізу роботи вчителя фізичної культури. Протягом І семестру було здійснено контроль за станом викладання фізичної культури в школі та рівнем фізичного навантаження учнів на уроці.

Фізичну культуру викладають: Малішевський Ю.П.- освіта вища,вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи 20 років, Фединяк І.Я. – освіта вища, кваліфікаційна категорія –спеціаліст І категорії, стаж роботи – 15 років та Пучак М.І. – освіта вища, кваліфікаційна категорія вища, звання – старший вчитель.

Календарно-поурочне планування у 5-9 класах педагогами складено відповідно до дію­чих програм. Учителі  ознайомлені з критеріями оцінювання знань, умінь, і навичок учнів, доводять ці критерії до їх відома; знайомлять учнів  з тривалістю вивчення теми та формою проведення тематичного оцінювання. Вчителі ведуть класні журнали згідно «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», дотримуються єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів.

Педагоги в роботі керуються навчальними програмами, ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками та перспективним педагогічним досвідом роботи педагогів.


Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» у загальноосвітніх навчальних закладах з учнями проводиться відповідний інструктаж (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці предмету «Фізична культура» у класному журналі).

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі в цілому добре володіють методикою викладання предмета, дотримуються алгоритму структури уроку, використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів. 

Щодо структури уроку фізичної культури, то учителі фізичної культури особливу увагу звертають на підготовчий етап уроку (тривалість 8-12 хв), який включає шикування учнів, привітання, здачу рапорту (черговий учень), запитання про самопочуття учнів, розрахунок, стройові прийоми, шикування та перешикування, загально розвивальні вправи в русі, в парах, з предметами і без предметів; вправи для формування та корекції постави, для розвитку гнучкості, на координацію рухів, рівномірно-перемінний біг. Вибрані вправи та ігри своєю інтенсивністю сприяють розв'язанню завдань основної частини уроку. В основній частині уроку (тривалість 25-30 хв.) учні отримують теоретичні та практичні знання з технічної та тактичної підготовки відповідно до назви модулю та завдань уроку. Реалізація практичної частини програми з фізичної культури здійснюється словесними, наочними та практичними методами навчання ( словесні – пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок; наочні – показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток; практичні – виконання вправ учнями). Обов’язковим є інструктаж з техніки безпеки. В основній частині уроку вчителі фізичного виховання Малішевський Ю.П., Фединяк І.Я. та Пучак М.І. широко використовують фронтальний, позмінний, груповий метод колового тренування. Також проводять індивідуальну додаткову роботу на відпрацювання та чітке виконання елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах.

У своїй діяльності учителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку: здійснюють контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу; постійно контролюють навантаження учнів під час уроку диференціюють обсяг фізичних зусиль для кожного учня. Причому, достатньо уваги приділяють вмінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання ЧСС до і після навантаження, правильність дихання ).

Не менш важливою у структурі уроку є заключна частина (3-5 хв.), під час якої проводяться вправи на розслаблення та увагу, контролюється ЧСС, здійснюється візуальний контроль за самопочуттям учнів. Обов’язковим є оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці та домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ, зміст яких спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.

Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного майданчика та спортивної зали. На спортивному майданчику є відповідний комплекс нестандартного обладнання ( ігрові майданчики – волейбольне, футбольне поля, майданчик для занять із молодшими школярами, зони бігу, стрибків та метання гранат, м’ячиків , лабіринт, турніки).

На заняттях з фізичного виховання належна увага приділяється питанням охорони життя та здоровя учнів.

Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних фізичних вправ. Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, концентрується увага учнів на основних поняттях, добираються цікаві факти з життя.

Вчителями фізичної культури сплановано навчальний матеріал відповідно до інтересів учнів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу . Навчальна програма складається з двох інваріантних модулів : теоретико - методичні знання та загальна фізична підготовка : легка атлетика, гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. У вересні місяці протоколом шкільного методичного об’єднання затверджено календарний план вивчення фізичної культури.

Фединяк І.Я., Малішевський Ю.П. та Пучак М.І. багато працюють над самоосвітою щодо методики викладання фізкультури, вивчають досвід роботи кращих вчителів району. Вони правильно й чітко планують навчальний матеріал, вміло застосовують найраціональніші форми і методи організації навчального процесу, використовують обладнання й інвентар, технічні засоби навчання, враховують специфіку проведення заняття, працюють творчо.

Учителем Пучаком М.І. проведено відкритий урок з фізкультури у 5 класі з теми «Гімнастика» з елементами рухливих ігор.

Більшість відвіданих уроків характеризується раціонально вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізкультури : забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я,рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі ; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої спрямованості ; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами ; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та реалізації міжпредметних зв’язків.

На уроках у 5-х класах Пучак М.І. забезпечує інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь з урахуванням періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку, педагог використовує метод розбору, у старших класах він має колективний характер.

На більшості відвіданих уроках і позакласних заняттях оптимально були розв’язані триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивались в учнів краса рухів, постава, грація, ритміка, пластика, виховувалось терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення гуманної перемоги. Вдало використовувались методи заохочення, що сприяло підвищенню результативності діяльності школярів.

Оптимально дозувались фізичні навантаження на уроках учителя Малішевського Ю.П. при проведенні занять з учнями 6-х класів. При цьому застосовувались різні засоби : повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності . На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоровя, які погано себе почувають на уроці. Вчитель Малішевський Ю.П. постійно виконує систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям.

Уроки вчителя Фединяка І.Я. при проведенні занять з учнями 10 класів відзначаються різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації діяльності учнів. В процесі викладання Іван Ярославович оптимально реалізує дидактичні принципи навчання : свідомості та активності, наочності, доступності , системності та послідовності .

Малішевський Ю.П., Фединяк І.Я. та Пучак М.І. на високому рівні домагаються виконання навчальної програми. Під час тематичного оцінювання за навчальні нормативи в класний журнал виставляють єдиний бал за виконання вправ. Прийом учителями нормативів характеризується високою організованістю. На кожному уроці використовуються різні форми перевірки опанування учнями теоретичних знань і сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, оцінювання в групах, вибіркове оцінювання, взаємооцінювання учнями рухових дій, виконаних товаришами.

Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках, спрямований на розвиток фізичних умінь, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, опанованих на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.

Особлива увага приділяється проведенню уроків фізичної культури, на яких учителі фізичного виховання забезпечують інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей. Вчителі Пучак М.І. та Малішевський Ю.П. 5-х, 6-х, класах планують і проводять рухливі ігри для дітей середньої ланки, які виховують реакцію, логічне мислення, швидкість, спритність.

Тоді як уроки вчителя Фединяка І.Я. у 8-х, 10-х класах дітей старшої ланки характеризуються високою моторною щільністю. При проведенні занять вчителі звертають увагу на підготовчий етап уроку : шикування , рапорт, фізорга, чіткий вихід учнів для виконання вправ. Постійно здійснюється контроль за виконанням вправ, забезпечується страхування і допомога. Відпрацьована системна робота з фізоргами , які відповідають за порядок, дисципліну і підстраховку під час виконання вправ у групах. Таким чином формується почуття колективізму, – допоможи і підтримай товариша, один за всіх, і всі за одного. Основною формою контролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізкультури є комплексне оцінювання знань, техніки виконання рухової дії.

Велику увагу приділяють учителі фізичної культури вихованню учнів, збереженню та зміцненню свого здоров’я. Більшість уроків(коли позволяє температурний режим) проводяться на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню організмів дітей . Вчителі фізичної культури привчають дітей до контролю за навантаженням під час уроку (вимірювання пульсу, правильність дихання, перенесення належного фізичного навантаження), проводять вправи на розслаблення, розвиток дихання до закінчення уроку. Під час визначення завдань уроку вчителі ставлять конкретну мету. Поряд з освітніми завданнями, на кожному уроці визначають виховні завдання: виховання у учнів волі, дисциплінованості, почуття обов'язку й відповідальності, формують навички культури поведінки, додержання порядку, ввічливості тощо.

Виходячи з конкретних завдань уроку Пучак М.І.при проведенні занять з учнями 5-х класів намагається так організувати навчальну працю школярів, щоб найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів, добиваючись цим високої результативності уроку.

Під час проходження рухових дій Малішевський Ю.П. застосовує груповий метод, причому створення групи відбувається з врахуванням бажання учнів, що дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше дозувати навантаження, виправляти помилки.

Використовуючи індивідуальну організацію навчання учнів Фединяк І.Я. допомагає учням оволодіти умінням самостійно виконувати фізичні вправи. Для розвитку рухових якостей (сили, спритності, швидкості, витривалості й гнучкості) для учнів 10-11 класів ефективно застосовує такий метод, як колове тренування; для учнів 8-9-х класів — застосовуються імітаційні та спортивні ігри.

При будь-якому способі організації навчання вчителі вибирають таке місце, звідки можна спостерігати за всіма учнями, максимально використовують допомогу своїх добровільних помічників (фізоргів, капітанів команд).

На уроках практикується принципи між предметних зв’язків. Вчитель Юрій Петрович націлює учнів старших класів на те, щоб під час відповідних видів рухів, виконання вправ, вони використовували знання з фізики, біології, математики.

На своїх уроках використовує завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу дітей: доручає учням обрати спосіб подолання перешкод, скласти комплекс вправ зарядки, урізноманітнити відому рухливу гру тощо.

Особливу увагу на уроках фізкультури приділяє дозуванню фізичного навантаження, яке, як правило диференційоване, залежить насамперед від стану здоров’я й фізичної підготовки учнів. Особлива увага звертається на учнів , які пропускали уроки по хворобі.

Багато часу на уроці і поза уроками вчителі приділяють засобам виховного характеру. Звертають увагу учнів на додержання ними вимог до поведінки учня, до зовнішнього вигляду, манери триматися. Завдання добирають такі, що сприяють згуртованості колективу, організації спільних дій, використовують специфіку уроків фізкультури для виховання в школярів вольових якостей, цілеспрямованості, сміливості. Зокрема, для виховання сміливості й наполегливості використовуються вправи, пов’язані з подоланням нерішучості й страху (опорні стрибки, вправи на гімнастичних снарядах ).

Вчителі фізичного виховання Малішевький Ю.П., Фединяк І.Я. та Пучак М.І. намагаються ефективно використовувати кожну хвилину уроку, не перевантажуючи учнів. При цьому дотримуються структури та дозування в часі частин уроку, фізіологічної послідовності при виконанні фізичних вправ: від легкого до важкого і навпаки. Обов’язково дає для учнів вправи на розвиток сили, швидкісно-силових якостей, враховуючи стан їх здоров’я, фізичного розвитку й рухової підготовленості.

Велику увагу у своїй роботі приділяють педагоги рухливим іграм.

Адже рухливі ігри сполучаються з гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми. Рухливі ігри на уроках фізичної культури вчителі плануються на весь навчальний рік з урахуванням сезону й завдань, поставлених у кожній навчальній чверті. Методика проведення рухливих ігор на уроках фізкультури підкоряється загальним вимогам, але має й свою специфіку, що пов'язана з необхідністю зберегти певну щільність уроку. Учителі Малішевський Ю.П., Фединяк І.Я. та Пучак М.І. на уроках створюють умови для активної участі в грі всіх що займаються, щоб зберегти в дітей інтерес до гри й бажання пограти наступного разу. Рухливі ігри вчителі стараються застосовувати з певними педагогічними цілями, спрямованими на формування й розвиток рухових умінь, навичок й якостей, із завданнями забезпечення фізичного навантаження й різнобічного впливу на організм що займаються.

Діти, особливо хлопчики, люблять ігри, де переважно розвивається сила. Хлопчики мають деяку перевагу перед дівчинками в іграх з бігцем на швидкість, з метанням на дальність й у мету. Тому в ряді ігор дівчинки не можуть вступати в єдиноборство із хлопчиками. Їх залучають до гри з ритмічними рухами, елементами рівноваги, хоча в більшій частині командних ігор дівчинки й хлопчики грають спільно.

Учні 1О-12 років прагнуть прилучитися до спорту, успішно виконують основні технічні прийоми гри до баскетболу, футболу, захоплюються рухливими іграми з досить складними руховими завданнями. Для них більшу групу становлять ігри з бігцем і подоланням перешкод, що рухаються, з метанням, більше тривалими силовими напругами.

У цьому віці формується й зміцнює вольова сфера, яскравіше проявляються такі якості, як сміливість, самостійність, рішучість й ініціатива. Діти можуть зосередитися на декількох умовах гри, здійснювати контроль над виконанням цілої групи правил. Тому можна використати командні ігри, де учасники вступають у безпосереднє зіткнення із супротивником («Боротьба за м'яч», «Сильне й спритні», «Перетягання линви» й ін.).

Організовуючи такі ігри, вчителі розвивають у дітей самостійність , нерідко надаючи їм право самим вибирати що проводити, розподілятися по командах, установлювати план дій у грі. Разом з тим діти не завжди правильно розбираються, у якому співвідношенні перебувають самостійність і дисциплінованість, активність і витримка, сміливість й обережність. Рухливі ігри з великим фізичним і психічним навантаженням нерідко викликають спалах різкості, нетерплячості. Тому вчитель повинен пам'ятати при цьому, не допускаючи зайвого порушення й напруги.

За останній час поліпшилась робота вчителя з обдарованими дітьми. Необхідно відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі проводяться спортивні секції. Учні постійно беруть участь у районних та обласних змаганнях та фестивалях, а саме : з міні-футболу, баскетболу, тенісу, легкої атлетики, олімпіадах, «Стартах надій».

Шкільна команда з баскетболу юнаків та дівчат, під керівництвом вчителя фізичного виховання Малішевського Ю.П. постійні призери районних змагань.

Учні- юнаки середньої ланки (6-7 - класи) під керівництвом вчителя фізичного виховання Фединяка І.Я. неодноразово ставали чемпіонами з міні-футболу на районних та обласних змаганнях.

Учні нашої школи юнаки та дівчата неодноразово займали високі призові місця з настільного тенісу, під керівництвом вчителя фізичного виховання Пучака М.І.

Разом з тим, проблемним питанням залишається матеріально-технічна база з фізкультури. Існуюче обладнання застаріло.

В недостатній кількості насамперед, такий спортивний інвентар:

  • м’ячі для ігрових видів спорту (баскетбольні, гандбольні, волейбольні, футбольні); м’ячі набивні (1 кг, 3 кг, 5 кг);

- для гімнастики (обручі гімнастичні, скакалки гімнастичні, мати гімнастичні);

Недостатня кількість приміщень (спортзалів) для проведення уроків фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих занять: одночасно в межах одного спортзалу проводяться уроки для декількох класів .Постанова педагогічної ради:

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора школи з навчально-виховної роботи Шаблінського І.М. « Про стан викладання фізичної культури у 9-11 класах та проведення рухливих спортивних ігор для учнів 5-8 класів» , педагогічна рада вирішила:


  1. Схвалити послідовну і результативну роботу викладачів фізичної культури Малішевського Ю.П., Фединяка І.Я., Пучака М.І.

  2. Плануючи урок, вчителям фізичної культури чітко регламентувати час проведення кожного його етапу, регулюючи фізичне навантаження учнів, контролюючи стан з пульсом, проводити вправи для розслаблення.

  3. Вчителям фізичної культури забезпечувати ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовувати їх на подолання недоліків у практичних навичках.

  4. Активізувати і постійно вдосконалювати форми і методи роботи по збереженню репродуктивного здоров’я підростаючого покоління.

  5. Вчителям фізичної культури Малішевському Ю.П., Фединяку І.Я. та Пучаку М.І. і надалі здійснювати на основі диференційованого та індивідуального підходу та особистісно зорієнтованих методик навчання культури здоров’я учнів.

  6. Адміністрації школи та вчителям фізичної культури проводити відповідну роботу щодо залучення спонсорів, батьків до поповнення матеріально-технічного забезпечення спортзалу.

Категорія: Педради | Додав: (12.03.2013)
Переглядів: 9361