Головна » Статті » Педради

Педрада

Протокол №3

засідання педагогічної ради вчителів

Івано-Франківської СЗШ І-ІІІ ступенів ім. І. Франка


Від 01.03.2013 року


Присутні – 66 чоловік

Відсутні – 4 чоловік


Порядок денний


1.Формування єдиних вимог критеріїв оцінювання контрольних робіт, усних відповідей з математики та їх об’єктивності. (Сташко В. В.)

2.Про стан викладання фізичної культури у 9-11 класах та використання рухливих ігор в процесі спортивної підготовки для учнів 5-8 класів (Шаблінський І. М.).

3. Різне.

СЛУХАЛИ І.

  1. Сташко В. В., заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка розповіла, що школа переживає значні зміни, які істотно впливають на зміст роботи вчителя, його професійний статус. Саме цими чинниками обумовлена необхідність неперервного навчання педагогічних кадрів. Методична робота з вчителями набуває особливого значення, оскільки сьогодення активно впроваджує нові нетрадиційні форми навчання, освоєння педагогами навичок самоосвіти. Вчителі нашої школи багато працюють, щоб підготувати учнів до нових умов оцінки знань. Ними залучені сучасні методики роботи, особлива увага звертається на активізацію учнівської діяльності на уроках, залучення до роботи всього класу. Розробляються системи тестів, вправ та інших форм роботи при перевірці рівня знань учнів.

Контроль- важливий структурний компонент навчального процесу, який взаємопов’язаний з його цілями, змістом і методами. Від результатів контролю значною мірою залежать постановка цілей і завдань навчання, вибір і послідовність застосування його методів. Завдяки контролю реалізується зворотній зв’язок, що дозволяє оперативно регулювати і корегувати процес навчання, ставити конкретизовані завдання на наступний урок.

Контроль знань здійснюється на всіх етапах навчання. Розрізняються різні види контролю в залежності від: дидактичної мети і місця застосування у навчальному процесі (попередній, поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль); здобуття інформації в процесі контролю (усний, письмовий, лабораторний); засобів, які використовуються під час контролю і самоконтролю (машинний і безмашинний); способу організації контролю (програмований і не програмований).

Єдині вимоги до оцінювання знань, умінь та навичок формуються у вигляді критеріїв і норм. Критерій – міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Відповідно до критеріїв визначають норми оцінок. Норма – конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки – балу з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу. Наприклад, якщо основним критерієм оцінки письмової роботи є точність виконання, яка характеризується кількістю помилок, та нормою для балу «10» є повна відсутність помилок. Норми відображають найбільш типові випадки і ситуації під час перевірки й оцінки знань. Вони мають місце у навчальних програмах з усіх предметів.

Основними критеріями оцінок знань є глибина, повнота, міцність, оперативність, якість, гнучкість, систематичність.

Названі критерії забезпечують можливість відзначити рівні знань учнів. Виділяють такі рівні: репродуктивний і знання сприйняті, зафіксовані в пам’яті і можуть бути відтворені); реконструктивний (знання застосовуються в стандартних або варіативних умовах); творчий (знання продуктивно застосовуються в змінених, нестандартних ситуаціях).

З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та об’єктивного їх оцінювання введено 12-бальну шкалу оцінювання, яка побудована з урахуванням рівня особистих досягнень учня. Критерії оцінювання при цьому не поділяються на позитивні і негативні. Серед загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти виділяють:

  • Характеристику відповіді учня;

  • Якість знань;

  • Сформованість загально навчальних і предметних умінь та навичок;

  • Рівень володіння розумовими операціями;

  • Розвиток творчих умінь;

  • Самостійність оцінених суджень.

На основі названих критеріїв і показників розрізняють такі рівні навчальних досягнень учнів: низький, середній, достатній, високий.

Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають і вміють. Потрібно також правильно оцінити їхні знання і вміння. Оцінка складається з двох компонентів – числового балу, який фіксує результати перевірки знань, умінь та навичок школярів, і оцінного судження, що характеризує якість роботи учнів, їх ставлення до навчання, старанність.

Обгрунтовуючи бал, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, з погляду правильності та виразності мовлення. Важливе значення мають вказівки про прогалини та помилки в знаннях учнів і рекомендації щодо їх виправлення. При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються ці фактори і чинники.

Вимоги до оцінювання знань учнів:

1.Об’єктивність оцінювання. Оцінка має характеризувати обсяг і якість знань та вмінь учнів незалежно від методів і засобів контролю, особистих якостей учителя.

2.Необхідно формулювати в учнів сумління самостійно контролювати, оцінювати і коригувати свою навчальну діяльність.

3.Перевірка і оцінювання знань учнів повинні бути систематичними, регулярними.

4.Виставлення оцінки слід супроводжувати її обґрунтуванням.

5.Перевірка і оцінювання навчальних досягнень учнів повинні бути всеосяжними, тобто перевіряти засвоєння учнями всіх визначених програмою знань, умінь і навичок.

6.Оцінювання навчальних досягнень повинно охоплювати всіх учнів.

7.Здійснювати індивідуальний підхід під час оцінювання успішності учнів.

8.Необхідно використовувати різноманітні форми і методи контролю.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове (контрольні і самостійні роботи). При цьому поточне оцінювання (усні відповіді, робота коло дошки) виконує лише стимулюючу функцію (встановлення оцінок не є обов’язковим).

Навчання учнів математики відбувається на основі планомірного і поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду.

Тому у 2012-2013 н. р. робота методичної предметної комісії вчителів математики спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, вибору власних методів і підходів шляхом вивчення педагогічних технологій та інновацій.

Комісія налічує 12 вчителів з шкіл Івано-Франкове, Мальчиці, Дубровиці, Поріччя, Лозино та Великого Поля.

У цьому навчальному році було проведено два засідання предметної комісії (11 жовтня та 29 листопада 2012 року), які відбулися в Івано-Франківській СЗШ І-ІІІ ступенів ім. І. Франка. На першому засіданні були підведені підсумки попередньої роботи та обговорені плани на наступний навчальний рік. Вчителі поділилися новинками методичної літератури. Вчитель математики та інформатики Сташко В. В. виступила з конспектом інтегрованого уроку з математики та історії «Відсотки». На другому засіданні присутні відвідали відкритий урок у 9 класі на тему: «Найпростіші перетворення графіків функцій» вчитель Писко Н. Г. Присутні спостерігали сучасні підходи до навчання з використанням проектора, готових тестів, перетворень графіків. Учні виявили обізнаність та активність у процесі навчання. На уроці використана індивідуальна, групова та фронтальна форма організації роботи. Писко Н. Г. виступила з доповіддю на тему «Застосування технології інтерактивного навчання».

Вчителі проводять роботу з обдарованими дітьми. Команда школи взяла участь у ІІ етапі олімпіади з математики. Учениця 6в класу Ясниська Ю зайняла 3 місце. Школярі приймають активну участь у математичному конкурсі «Кенгуру».

Тиждень інформатики теж пройшов яскраво та був насичений цікавими подіями. Метою було поглибити і розширити знання учнів, сприяти розвитку логічного мислення, прививати інтерес до предмету.

Згідно з планом контролю за навчально-виховним процесом та станом роботи з шкільною документацією, заступником директора з навчально-виховної роботи Сташко В. В. вивчався стан та окість роботи із зошитами учнів 9-10 класів.

Наслідки вивчення свідчать про те, що вчителі Писко Н. Г. (9а, 9б, 9в), Міщанин Н. М., Лисик М. А. (10а) регулярно перевіряють зошити, виставляють оцінки за ведення зошитів щомісяця, дотримуються єдиного орфографічного режиму, охайно виконують письмові завдання.

Зміст робіт, їх складність, відповідають вимогам навчальних програм. Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт учнів. Обсяг і характер домашніх робіт відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Значна кількість учнів у 9а, 9б, 10а, 10б класах ведуть зошити чисто і грамотно, учні виконують всі домашні завдання. В 9в класі не у всіх учнів підписані зошити. Такі учні, як Дуда В.Данилевич В. (9б), Старицький Д., Дейнека І. (10а), Гавронський В. (9в), Пилипець В., Когут А. (10б) не завжди вказують види робіт .

Разом з тим, при перевірці було виявлено недоліки щодо виконання єдиних вимог до ведення зошитів.

1.У переважній більшості випадків у зошитах немає аналізу допущених помилок, не з’ясовано причини їх виникнення , відсутня цілеспрямована робота для їх попередження.

2. Мало уваги приділяється на уроці роботі над каліграфією.

Вчителям математики потрібно проробити методичні рекомендації щодо писемного мовлення учнів – оформити корекцією знань (роботу над помилками) в зошитах учнів, які потребують особливої уваги; вказати на особливу увагу щодо каліграфічного написання цифр, букв учнями; обговорити підсумки перевірки роботи із зошитами учнів 9-10х класів на засіданні предметної комісії вчителів математики.

ВИСТУПИЛИ:

  1. Міщанин Н. М., вчитель математики, яка розповіла, що одним із завдань вчителя на уроці є виявлення знань кожного учня; привчати учнів систематично виконувати уроки; створення в класі відповідного морально-психологічного клімату; приділяти особливу увагу слабшим учням. Вчителі математики знають і дотримуються критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з даного предмету. А головне, усі вчителі мають пам’ятати про те, що оцінювання у цілому має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

СЛУХАЛИ ІІ.

1.Шаблінського І. М., заступника директора з навчально-виховної роботи, який розповів про стан викладання фізичної культури у 9-11 класах та використання рухливих ігор в процесі спортивної підготовки для учнів 5-8 класів. Мета уроку фізичної культури – створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності.

Протягом І семестру було здійснено контроль за станом викладання фізичної культури в школі та рівнем фізичного навантаження учнів на уроці. Фізичну культуру у нашій школі викладають: Малішевський Юрій Петрович – освіта вища, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи 20 років; Фединяк Іван Ярославович – освіта вища, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 17 років; Пучак Михайло Іванович- освіта вища, вища кваліфікаційна категорія, звання – старший вчитель.

Календарно-поурочне планування у 5-9 класах педагогами складено відповідно до діючих програм, ведуть класні журнали згідно «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», дотримуються єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів.

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» у загальноосвітніх навчальних закладах з учнями проводиться відповідний інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі в цілому добре володіють методикою викладання предмета, дотримуються алгоритму структури уроку, використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів.

У своїй діяльності вчителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку : здійснюють контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу; постійно контролюють навантаження учнів під час уроку, диференціюють обсяг фізичних зусиль для кожного учня.

Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного майданчика та спортивного залу. На спортивному майданчику є відповідний комплекс нестандартного обладнання: ігрові майданчики – волейбольне, футбольне поле, майданчик для занять із молодшими школярами, зони бігу, стрибків та метання гранат, м’ячиків, лабіринт, турніки).

Вчителями фізичної культури сплановано навчальний матеріал відповідно до інтересів учнів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу. Навчальна програма складається з двох інваріантних модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, волейбол, гандбол. Фединяк І. Я., Малішевський Ю П. та Пучак М. І. багато працюють над самоосвітою щодо методики викладання фізкультури, вивчають досвід роботи кращих вчителів району.

Пучак М. І. провів відкритий урок у 5 класі з теми «Гімнастика» з елементами рухливих ігор. Більшість відвіданих уроків характеризуються раціонально вибраною структурою. На уроках у 5-х класах Пучак М. І. забезпечує інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь з урахуванням періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку, педагог використовує метод розбору, у старших класах він має колективний характер.

Оптимально дозувались фізичні навантаження на уроках Малішевського Ю. П. при проведенні занять з учнями 6-х класів. При цьому застосовувались різні засоби повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності. На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоров’я не беруть активної участі у заняттях. Вчитель Малішевський Ю. П. постійно виконує систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їх зовнішнім виглядом, самопочуттям.

Уроки вчителя Фединяка І. Я. з учнями 10-х класів відзначаються різноманітністю змісту, вибору раціональних форм організації діяльності учнів. В процесі викладання Фединяк І. Я. оптимально реалізує дидактичні принципи навчання: свідомості та активності, наочності, доступності, систематичності та послідовності. Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках, спрямований на розвиток фізичних умінь, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, опанованих на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.

Вчителі Пучак М. І. та Малішевський Ю.П. на уроках у 5х, 6х класах планують і проводять рухливі ігри для дітей середньої ланки, які виховують реакцію, логічне мислення, швидкість, спритність. Уроки вчителя Фединяка І. Я. у 8х, 10х класах характеризуються високою моторною суцільністю. При проведенні занять вчителі звертають увагу на підготовчий етап уроку: шикування, рапорт, фізорга, чіткий вихід учнів для виконання вправ.

Вихлдячи з конкретних завдань уроку Пучак М. І. при проведенні занять з учнями 5-х класів намагається так організувати навчальну працю школярів, щоб краще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів, добиваючись цим високої результативності уроку.

Під час проведення рухових дій Малішевський Ю. П. застосовує груповий метод, причому створення групи відбувається з урахуванням бажань учнів, що дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше дозувати навантаження, виправляти помилки.

Використовуючи індивідуальну організацію навчання учнів Фединяк І. Я. допомагає учням оволодіти умінням самостійно виконувати фізичні вправи. Для розвитку рухових якостей для учні 10-11 класів ефективно застосовується такий метод, як колове тренування; для учнів 8-9-х класів застосовується метод імітаційних та спортивних ігор.

На уроках практикуються принципи між предметних зв’язків. Малішевський Ю. П. націлює учнів старших класів на те, щоб під час відповідних видів рухів, виконання вправ, вони використовували знання з фізики, біології, математики. На своїх уроках використовує завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу дітей: доручає учням обрати спосіб подолання перешкод, скласти комплекс вправ зарядки, урізноманітнити відому рухливу гру.

Рухливі ігри на уроках фізичної культури вчителі планують на весь навчальний рік, з урахуванням сезону її завдань, поставлених у кожній навчальній чверті. Методика проведення рухливих ігор на уроках фізкультури підкоряється загальним вимогам, але має й свою специфіку, що пов’язана з необхідністю зберегти певну щільність уроку. Учителі Малішевський Ю. П. , Фединяк І. Я., Пучак М. І. на уроках створюють усі умови для активної участі в грі учнів. Рухливі ігри вчителі стараються застосовувати з певними педагогічними цілями, спрямованими на формування й розвиток рухових умінь, навичок й якостей, із завданнями забезпечення фізичного навантаження й різнобічного впливу на організм, який розвивається.

Ведеться активна робота вчителів фізкультури з обдарованими дітьми. У школі проводиться різноманітна позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями. Учні постійно беруть активну участь у районних та обласних змаганнях та фестивалях з міні-футболу, баскетболу, тенісу, легкої атлетики.

Шкільна команда юнаків і дівчат з баскетболу під керівництвом Малішевського Ю. П. постійні призери районних змагань.

Учні 6-7 класів, під керівництвом Фединяка І. Я. неодноразово ставали чемпіонами з міні-футболу на районних та обласних змаганнях.

Учні нашої школи неодноразово займали високі призові місця з настільного тенісу, під керівництвом Пучака М. І.

Разом з тим, проблемним питанням залишається матеріально-технічна база з фізкультури. Існуюче обладнання застаріло. В недостатній кількості є такий спортивний інвентар: м’ячі для ігрових видів спорту (баскетбольні, гандбольні, волейбольні, футбольні), м’ячі набивні (1 кг, 3 кг, 5 кг); для гімнастики (бручі, скакалки, мати). Недостатня кількість приміщень для проведення уроків фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих занять (одночасно в межах одного спортзалу проводяться уроки для декількох класів).


Постанови педагогічної ради:


1.Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора школи з навчально-виховної роботи Сташко В. В. «Формування єдиних вимог критеріїв оцінювання контрольних робіт, усних відповідей з математики та їх об’єктивності», педагогічна рада


В и р і ш и л а:


1.Адміністрації школи забезпечувати, по мірі можливостей, надходження коштів для потреб кафедри математики:

1.1.креслярськими наборами (циркуль, лінійка, транспортир)

1.2.Моделями стереометричних фігур.

2.Окружній предметній комісії обговорити вимоги критеріїв оцінювання контрольних робіт, усних відповідей та їх об’єктивності.

3.Вчителям математики систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з математики.

ІІ. Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора школи з навчально-виховної роботи Шаблінського І. М. «Про стан викладання фізичної культури у 9-11 класах та використання рухливих ігор в процесі спортивної підготовки для учнів 5-8 класів», педагогічна рада


В и р і ш и л а:


1.Схвалити послідовну і результативну роботу вчителів фізичної культури Малішевського Ю П., Фединяка І. Я., Пучака М. І.

2.Плануючи урок, вчителям фізичної культури чітко регламентувати час проведення кожного його етапу, регулюючи фізичне навантаження учнів, контролювати стан пульсу учнів, проводити вправи для розслаблення.

3.Вчителям фізичної культури забезпечувати ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовувати їх на подолання недоліків у практичних навичках.

4.Активізувати і постійно вдосконалювати форми і методи роботи по збереженню непродуктивного здоров’я підростаючого покоління.

5.Вчителям фізичної культури і надалі здійснювати на основі диференційованого та індивідуального підходу та особистісно зорієнтованих методик навчання культури здоров’я учнів.

6.Адміністрації школи та вчителям фізичної культури проводити відповідну роботу щодо залучення спонсорів, батьків та поповнення матеріально-технічного забезпечення спортзалу.

ІІІ. Різне.

1.Вчителі, які атестуються у 2013 році: Ліскевич-Карпа М. Р., Шаблінський І. М., Мороз Т. О., Параняк Н. І., Тлуста О. П., Фединяк О. Р., Білоус О. М., Довбій М. І., Писко Н. Г., Окулова О. В., Косач І.В., Малішевський Ю. П., Острокостова Л. В., Кухар І. І., Гедза Т. М., Занько М. Й. , представили творчий звіт своєї роботи за 5 років між атестаційного періоду у вигляді презентації Power Point.

ВИСТУПИЛИ:

1.Тиховська Д.І., класний керівник 11а класу, яка звернулася до педагогічної ради з проектом характеристики учнів 11а класу Стрільця А. та Бевзюка І. для подання у Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада


в и р і ш и л а:


1.Затвердити проект характеристики учнів 11а класу Стрільця А. та Бевзюка І. для подання у Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України.

2.Сташко В. В., заступник директора школи з навчально-виховної роботи, яка ознайомила присутніх з порядком закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012-2013 навчальному році.

ДПА для 4-х класів – 13-21 травня;

ДПА для випускників 9-их класів – 28травня – 11червня;

ДПА для випускників 11-их класів – 27 -31 травня.

24 травня проводиться свято «Останній дзвоник».

Вікторія Вікторівна ще раз нагадала рекомендації щодо ведення класних журналів.

Голова педагогічної ради М. Ліскевич-Карпа

Секретар І. Виздрик

Категорія: Педради | Додав: (21.03.2013)
Переглядів: 11614