Головна » Статті » Педради

Педрада

ПЕДРАДА №2


засідання педагогічної вчителів Івано-Франківської середньої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. І. Франка

від 29.12.2012 р.


Присутні – 67

Відсутні _ 3


Порядок денний


1.Впровадження державного стандарту у початковій школі (Онипко Л. А.).

2.Роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій (Ліскевич-Карпа М. Р.)

3.Стан викладання і якість знань учнів з хімії та шляхи його покращення.(Сташко В. В.).

4. Різне.

СЛУХАЛИ І.

1.Онипко Л. А., заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка розповіла про впровадження Державного стандарту у початковій школі. Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року було затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовити необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалювати Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:

 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

 • особистісно-орієнтовний підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоровозбережувальної;

 • розроблення єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання;

 • передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх закладах;

 • посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах;

 • передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • в освітній галузі «Технології виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь.

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

На варіативну складову відведено по 2 години у 1-4 класах.

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти розпочали з 1 вересня 2012 року.

Навчальні програми – це передовсім системні документи, які визначають цілі та завдання кожного предмету, його зміст, основні види навчальної діяльності, результати навчальної діяльності, форми контролю та оцінювання результатів навчання.

Позитивною ознакою проектів нових навчальних програм є те, що в них задекларовано засади комплексного засади комплексного підходу до формування змісту та організації навчального процесу.

У процесі навчання учитель орієнтується на підручник, бо він конкретизує навчальну програму, показує, який зміст має бути вкладено до запрограмованих тем, як потрібно трактувати певні питання програми та орієнтує учнів щодо методики роботи. Він також потрібен під час підготовки учнями домашніх завдань, повторення матеріалу. Слід використовувати і додатковий матеріал.

Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

 • гуманність навчально-виховної взаємодії;

 • цілісність і системність навчально-виховного процесу;

 • особистісну спрямованість навчання і виховання;

 • дієву співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

 • взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяла розвитку дитячих здібностей, не шкодила фізичному і психічному здоров’ю.

Від того, як молодший школяр сприйме вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності.

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти покликаний пізнати початкову освіту на якісно новий рівень. Він передбачає поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток.

Найважливішим чинником психологічної готовності до шкільного навчання. По суті, її становлення свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства.

Навчання в сучасній школі потребує також розумової готовності дітей. Вони мають прийти до школи з досить широким колом знань і вмінь. Крім того, діти мають володіти початковими навчальними вміннями (концентрувати увагу не на результаті, а на процесі навчальних знань). Велику роль відіграє емоційно-вольова готовність, зокрема вміння дошкільника довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною активністю, спрямовувати її на розв’язання навчальних задач тощо.

Одним із факторів, які забезпечують ефективність освіти, являється наступність у навчанні. Під наступністю розуміється неперервність на межах різних етапів або форм навчання (дитячий садо – школа, школа-ВНЗ, ВНЗ – післядипломної освіти), тобто в кінцевому результаті – єдина організація цих етапів або форм в рамках цілісної системи освіти.

Науковці пропонують розглядати наступність між дошкільною та початковою ланками освіти як зв’язок і злагодженість кожного компонента освіти (мети, завдань, змісту, методів, тощо), які забезпечують ефективний послідовний розвиток дитини, її успішне виховання і навчання.

Варто відзначити, що діти, які саме у 1 класі нормально ввійшли у шкільне життя, успішно виконували завдання вчителя, переживали задоволення від своїх успіхів, як правило, успішно навчаються не тільки в початковій, а й в основній та старшій школі.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Скерувати управлінську діяльність на подальше підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів, до реалізації основного змісту початкової освіти.

1.1.З метою ефективного управління якістю освіти, адміністрація школи:

1.2.Забезпечити методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

1.3.Згідно методики вивчення предметів, відстежувати рівень знань, умінь, навичок учнів за Державними стандартами початкової загальної освіти.

1.4.Сприяти участі педагогів початкової школи, психолога школи у створенні навчально-методичного забезпечення реалізації змісту Державного стандарту початкової освіти.

2.Керівникам предметних комісій початкової школи:

2.1.Створити творчу групу вчителів, щодо формування та впровадження досвіду роботи сучасних технологій навчання.

3.Учителям початкових класів:

3.1.Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів шляхом впровадження ефективних технологій та методів навчання.

3.2.Використовувати здорові збережувальні технології в навчально-виховному процесі.

3.3.Здійснювати підготовку батьків першокласників до нової соціальної ролі.

4.Учителям інформатики та англійської мови:

4.1.Ознайомитися з особливостями змісту та методики викладання предметів за новими програмами.

4.2.Вивчити психолого-педагогічні та вікові особливості учнів 1-4 класів.

СЛУХАЛИ ІІ.

1.Ліскевич-Карпу М. Р., директора школи, яка повідомила, що за останні роки зросли вимоги щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями. Діти починають вивчати іноземні мови з 1 класу (1кл. – 1 год., 2 кл. – 2 год., 3 кл. – 2 год., 4 кл. – 2 год.), створено сучасні підручники, процес навчання інтенсифікується з урахуванням досліджень з педагогіки, психології, лінгвістики, методики та інформатики. Одним із шляхів покращення навчання іноземної мови і використання новітніх освітніх технологій.

Згідно з річним планом роботи закладу на 2012-2013 н. р. у листопаді-грудні здійснено перевірку стану викладання англійської мови у школі. При цьому особлива увага зверталася на роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій.

У процесі вивчення були відвідані уроки вчителів англійської мови, які атестуються, з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень.

Основна мета курсу англійської мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Англійську мову в школі викладають:

 1. Самотея Н. А.(вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж 34 роки).

 2. Параняк Л. М. (вища кваліфікаційна категорія, стаж 22 роки).

 3. Лозинський В. М. (вища кваліфікаційна категорія, стаж 23 роки).

 4. Білоус О. М. (вища кваліфікаційна категорія, стаж 20 років).

 5. Ганачівська У.М. (спеціаліст, стаж 7 років).

 6. Кобиця Х. Є.

 7. Поліщук Л. С.(спеціаліст І категорії, стаж 14 років).

 8. Барабах О.М. (спеціаліст, стаж 8 років).

Учителі добре ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами з

Питань освіти, методичні рекомендації щодо викладання англійської мови у 2012-2013 н. р. Учителі забезпечені навчально-методичною літературою, на задовільному рівні фаховими періодичними виданнями.

Кале6ндарне планування педагогами складено відповідно до діючих програм та з урахуванням методичних рекомендацій. Класні журнали вчителі заповнюють згідно «Інструкції з ведення класного журналу».

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями доцільно визначаються та оптимально реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Достатня науково-методична підготовка вчителів дає змогу проводити уроки з досить високим темпом, оптимально застосовувати словесні, наочні, практичні методи, фронтальні, індивідуальні, групові форми роботи з учнями, раціонально використовували час уроку, проводити диференціацію та індивідуально навчальної діяльності учнів упродовж навчального процесу.

Відповідно до програмових вимог, у початковій школі важлива зацікавити учнів у вивчені іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування.

Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи. На кінець 4 класу в учнів повинні бути сформовані лінгвістичні компетенції: лексичні, граматичні та фонетичні (в межах програми), соціокультурна, загально навчальна компетенція.

Аналіз відвіданих уроків у 3-х та 4-х класах (вчитель Поліщук Л. С.) засвідчив, що вчитель володіє навчальними матеріалами та методикою викладання предмета, дотримується методичної структури уроку. Поліщук Л. С. враховує вікові особливості учнів, застосовуючи форми та методи роботи, які відповідають ім.: багаторазове повторення учнями нових лексичних одиниць та граматичних конструкцій, використання наочності, роботу з підручниками та записи в робочих учнівських зошитах, запис нових ЛО в індивідуальні словнички. Оцінюючи учнів, вчитель ставить за мету перевірити якість сформованих в учнів навичок аудіювання, письма, говоріння та вміння правильно використовувати мовні зразки.

Учні 3-4 класів навчаються за підручником О. Д. Карп’юк «Англійська мова» - Київ, 2004 р. Контрольні роботи виконуються на індивідуальних картках, завдання до яких добирає учитель, враховуючи програмові вимоги.

При написанні тематичної контрольної роботи у 4а класі (23.11.2012 р.) рівень навчальних досягнень учнів виявився наступним:

Початковий рівень – 3 учнів (7%);

Середній рівень – 10 учнів (37%)

Достатній рівень – 4 учні (15%0

Високий рівень – 11 учнів (41%)

Рівень навченості класу – 8 балів.

Аналіз відвіданих уроків вчитель Білоус О. М. засвідчив, що педагог проводить уроки на високому методичному рівні. Учитель досконало володіє англійською мовою. ЇЇ уроки відрізняються високою енергетикою динамічністю, науковістю викладу навчального матеріалу та доступністю водночас.

Серед форм і методів роботи домінують активні, які передбачають самостійну пошукову роботу учнів, спонукають дитину до творчості, самостійності, до нестандартного евристичного мислення і розвитку волі, без чого ці можливості марнуються.

Білоус О. М. логічно будує свої уроки, використовуючи різноманітні активні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів та підвищення її ефективності з урахуванням вікового складу, рівня підготовленості. Чітко визначає тему та мету уроку, чільне місце якому належить організаційно-вступній частині: психологічний настрій, організація уваги, робочий настрій, мотивація навчання, актуалізація навчання.

Уроки побудовані за конкретно визначеним планом з урахуванням ступеня оволодіння матеріалу. Так, при вивченні теми «Олімпійські ігри» у 6 класі вчитель ставить складні вимоги щодо методичної мети розвивати зорову, слухову пам’ять, логічне мислення мовленнєву здогадку, а також навчальної мети – активізувати лексико-граматичний матеріал по темі.

У 9-х класах за мету ставиться перевірити рівень сформованості мовленнєвих навичок, вміння використовувати лексико-граматичний матеріал у мовленні. Відрізняється і методика проведення уроків. Уроки будуються за формою: учень-учень; використовується групова форма роботи, активна та інтерактивна моделі навчання, які передбачають диференціацію навчання, можливість розвитку соціальної та громадянської компетентності учнів.

При вивченні нового матеріалу використовуються як традиційні, так і інтерактивні методи. Це робота в малих групах, в парах, «мозковий штурм», «акваріум».

Застосування рольових ігор, в яких учні спілкуються в парах або в групах, не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає можливість дітям проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Слід відмітити, що інтерактивні технології на уроках Ольги Михайлівни відпрацьовані і вчителем, і учнями. Класи, в яких вона працює, звикли до таких методів, не відволікаються, не шумлять, а організовано виконують поставлені завдання.

При написанні контрольної підсумкової роботи за І семестр у 7а класі рівень навчальних досягнень учнів виявився наступним:

Початковий рівень -1 учень (5,8%)

Середній рівень – 4 учні (23, 5%)

Достатній рівень – 8 учнів (47%)

Високий рівень – 4 учні (23,5%)

При написанні контрольної підсумкової роботи за І семестр у 9а класі рівень навчальних досягнень учнів наступний:

Початковий рівень – 0 учнів

Середній рівень – 9 учнів (37, 4%)

Достатній рівень – 9 учнів (37, 4%)

Високий рівень – 6 учнів (24, 9%).

Аналіз стану викладання іноземної мови у закладі свідчить, що даний предмет займає належне місце в системі базових дисциплін школи, викладання здійснюється відповідно до концепції навчання іноземних мов. Але на сьогодні є ряд проблем, що вимагають особливої уваги. Під час уроків ширше застосовувати диференційований підхід до слабовстигаючих учнів, розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях з метою опанування ними базового компоненту навчальної проблеми з англійської мови. Необхідно також застосовувати ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів, максимально зосередити увагу на індивідуальній роботі із дітьми, які цікавляться предметом, створити їм можливості для засвоєння позапрограмового матеріалу для ефективної підготовки до участі в предметних олімпіадах.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Активізувати роботу з обдарованими дітьми з підготовки їх до предметних олімпіад.(Учителі англійської мови протягом року).

2.Розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях з метою опанування ними базового компоненту навчальної програми з англійської мови.

(Учителі англійської мови, протягом року).

3.Активно впроваджувати у навчально-виховний процеси інформаційно-комунікаційні технології,використовувати наявну базу комп’ютерних класів, можливості мережі Інтернет.

(Учителі англійської мови, постійно).

4.Широко застосовувати диференційований підхід до слабо встигаючих учнів, розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях з метою опанування ними базового компоненту навчальної програми з англійської мови.

(Учителі англійської мови, впродовж ІІ семестру.

2012-2013 н. р.)


СЛУХАЛИ ІІІ.

 1. Сташко В. В. , заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила, що згідно плану роботи школи вивчався стан викладання хімії та рівень навчальних досягнень учнів з предмету та шляхи його покращення.

Основною метою вивчення даного питання було:

 • Вивчення рівня сформованості в учнів основних груп компетентностей з хімії, передбачених державними стандартами загальної освіти;

 • Визначити рівень знань, умінь, навичок учнів з хімії;

 • Проаналізувати недоліки, труднощі у навчально-виховному процесі та їх причини;

 • Визначити покращення рівня викладання хімії в світлі сучасних вимог.

Хімію в школі викладає Окулова О. В., стаж роботи 22 роки.

Освіта – вища. Львівський національний університет ім.. І. Франка, хімічний факультет. Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Форми і методи навчання, які практикує в роботі: особистісно-орієнтоване навчання, застосування методики критичного мислення на уроках хімії, метод проектів, інтегровані уроки, уроки з елементами екології.

Індивідуальна науково-методична проблема: «Формування екологічної компетентності через зміст уроків хімії».

Рік попередньої атестації – 2008 р.

Окулова О. В. має високу науково-методичну підготовку, раціонально використовує кожну хвилину уроку, при використанні хімічного експерименту створює ситуації близькі до реалій життя, для розв’язання яких учні мобілізують свої знання, уміння, досвід. У результаті знання перетворюються на переконання, формується життєва компетенція. Так, наприклад, при вивченні теми «Амоніак. Властивості і використання амоніаку» в процесі проведення практичної роботи, учні з’ясовують як у лабораторії видобувають амоніак діючи лугами на солі амонію та пояснюють практичне застосування хімічних реакцій, які при цьому проходять.

Вчитель своєчасно проводить всі заплановані практичні та лабораторні роботи, новий матеріал викладає на високому науковому рівні. Належну увагу приділяє розвитку пізнавальних здібностей учнів, використовує диференційований підхід для різних за здібностями учнів при розв’язуванні задач; вміло використовує навчальне обладнання кабінету (таблиці, схеми, стенди), організовує роботу з підручником, на конкретних прикладах показує практичне застосування хімічних знань учнів.

Окулова О. В. викладає хімію у 7-11 класах. Вчитель має високий сроковий рівень чітко організовує кожен етап уроку, домагається від учнів знань хімічних елементів, сполук, вміння складати формули, хімічних рівнях; поєднує процеси сприйняття, усвідомлено та осмислення вивченого на уроці. Так, при вивчені теми «Хлоридна кислота. Хлориди. Якісна реакція на хлорид йон», після пояснення дає можливість кожному учню усвідомити важливість складання хімічних формул, за відомою валентністю елементів, що сприяє виробленню самостійних навиків.

Календарно-тематичне планування вчителя складено з врахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення. Немає зауважень до ведення класних журналів, ведеться тематичний облік знань.

У 10а класі було проведено контрольну роботу по темі: «Неметалічні елементи та їх сполуки». У класі 15 учнів, з них 14 писало контрольну роботу. З них на:

11б – 1 учень (7, 14%)

10б – 2 учні (14,2%)

9б – 6 учнів (42,8%)

8б – 1 учень (7, 14%)

7б – 2 учні (14, 3%)

6б – 2 учні (14, 3%)

Якісний показник – 80%.

Особисті досягнення: автор методичного посібника «Самостійні та контрольні роботи з хімії, 10 клас (рівень стандарту)»; розробила контрольні та самостійні роботи для 10 класу (академічний рівень); склало контрольні та самостійні роботи для 11 класу (рівень стандарту та академічний); розробка системи уроків для 10 класу (академічний рівень) ; склало контрольні та самостійні роботи для 11 класу (рівень стандарту та академічний); розробка системи уроків для 10 класу (академічний рівень) з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»; уроки з використанням екологічного компоненту для 11 класу (рівень стандарту); розробка інтегрованих уроків хімія-біологія, хімія- основи здоров’я, хімія-фізика; створила свій сайт, щоб поділитися набутим досвідом.

ВИСТУПИЛИ:

1.Окулова О В., вчитель хімії, яка розповіла, що метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки. Оксана Володимирівна використовує різнотипні форми подачі нового матеріалу. При перевірці домашнього завдання переважають питання відтворюючого характеру, а також використовує інтерактивні форми роботи з класами. Для покращення знань учнів з хімії потрібно використовувати сучасні методи. Зараз учні зацікавилися методом проектів, вони самі створюють проекти на рівні теми. Потрібно також раціонально використовувати можливості мережі Інтернет. Оксана Володимирівна на уроках широко використовує хімічний експеримент. Але, на жаль, кабінет хімії мало оснащений такими реактивами, як луги, кислоти, індикатори, органічні речовини. Немає достатньої кількості колб, мірних циліндрів, термометрів. Недостатньо забезпечені підручниками учні 10-11 класів.

2.Тиховська Д. І., вчитель біології, яка розповіла , що дотичним предметом до хімії є біологія, тому співпраця з Оксаною Володимирівною є системною, дуже цікавою і актуальною. Минулого навчального року у творчій співпраці було проведено два бінарні уроки на тему: «Небезпечні речовини побутової хімії» та «Проблеми технології харчування».

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Адміністрації школи забезпечувати, по мірі можливості, надходження коштів, для потреб кабінету хімії.

1.1.Забезпечити реактивами (кислотами, лугами, індикаторами, органічними речовинами), колбами, мірними циліндрами, термометрами.

1.2.Підручниками до 10-11 кл.

2.Окружній предметній комісії на засіданні обговорити результати перевірки стану викладання хімії в школі.

3.Вчителю Окуловій О. В. спланувати систему з роботи з обдарованими дітьми.

3.1.Систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з хімії.

СЛУХАЛИ ІУ.

1.Онипко Л. А., заступника директора, яка запропонувала оцінювати за критеріями оцінювання учнів 2 класу з ІІ семестру.

Заслухавши та обговоривши дане питання педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Оцінювати за критеріями оцінювання учнів 2 класу з ІІ семестру.

2.Тиховська Д. І., класний керівник 11а класу, яка довела до відома, що у її класі претендентами на нагородження золотими медалями є такі учні: Гулик Ю., Кравець М., а Макарова М. на нагородження срібною. Ці учні за період навчання у школі досягли високих успіхів у навчанні, мають 10-12 балів з предметів навчльного плану.

3.Параняк Л. М., класний керівник 11б класу, яка довела до відома присутніх, що у її класі претендентів на нагородження золотими та срібними медалями немає.Голова педагогічної ради М. Ліскевич-Карпа

Секретар І. ВиздрикКатегорія: Педради | Додав: (21.03.2013)
Переглядів: 18959