Головна » Статті » Педради

Педрада

Педагогічна рада

на тему:

«Роль факультативних занять та курсів за вибором

у формуванні інтересу до знань та здійсненні професійної орієнтації

учнів 7 - 10-х класів»


Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно потребує від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.
В даних умовах великої ваги набувають ті форми навчання в профільній школі, які найбільше відповідають завданням даного профілю. У зв’язку із цим в процесі роботи і виникають деякі проблеми.

Перед школою постає завдання збереження старшої школи, збереження учнів 10-11 кл.

Звичайно, багато залежить від учителя. На жаль, сьогодні не всі діти обирають профіль за здібностями чи інтересами, а, як правило, за фаховим рівнем вчителів чи адміністрації школи.

Демократизація освіти, надання їй профільної спрямованості у старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 8-9 класів до обґрунтованого вибору ними майбутнього напряму навчання. Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах із метою орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Формами реалізації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, згідно із затвердженою «Концепцією профільного навчання в старшій школі», визначено курси за вибором, факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета допрофільної підготовки - підготовка учнів 8 - 9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі.

Допрофільна підготовка у 8-9 класах здійснюється за тими ж основними напрямами і відповідними до них профілями, що передбачає профільне навчання в 10-11 класах. Учні повинні ознайомитись зі змістом і основними напрямками навчання:

- природничо-математичний;

- суспільно-гуманітарний;

- технологічний;

- художньо-естетичний;

- спортивний.

Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної складової змісту освіти. Типового навчального плану загальноосвітніх закладів 8-9 класів.

Отож, щоб виявити схильності учнів до тих чи інших видів професійної діяльності, допомогти їм у виборі напрямку профільного навчання у старшій школі, навчання у 8-х - 9-х класах загальноосвітньої школи розглядається як допрофільне.

Допрофільна підготовка у школі здійснюється через факультативні заняття та курси за вибором.

Курси за вибором виконують декілька функцій:

  • «надбудови» профільного курсу — такий додатковий профільний курс стає у повному обсязі поглибленим;

  • сприяють розвитку змісту одного з базових курсів, вивчення якого здійснюється на мінімальному загальноосвітньому рівні, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних навчальних предметів на профільному рівні або отримати додаткову підготовку для здачі ЗНО з вибраного предмета;

  • сприяють задоволенню пізнавальних інтересів, потреб і нахилів учнів;

  • є майданчиком для створення та експериментальної перевірки підручників і навчальних матеріалів нового покоління.

Розрізняють до профільні і профільні курси за вибором.

Функцією курсів за вибором допрофільної підготовки є формування у школярів правильного вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення учнями своїх переваг з позиції майбутньої діяльності.

За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки знайомлять учнів із світом сучасних професій; розширюють знання учнів з шкільних предметів; вчать оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

У старшій профільній школі курси за вибором сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії.

Курси за вибором у старшій школі забезпечують поглиблене та розширене вивчення профільних предметів. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані па певний вид діяльності поза профілем навчання, який обрав учень.

Форми навчання в процесі вивчення курсів за вибором можуть бути як академічними (урок, практикум, лекція, семінар тощо) так і орієнтованими на інноваційні педагогічні технології (комунікативні методи, групові, дослідницька діяльність, метод проектів, розробка індивідуальних навчальних планів тощо).

У школі функціонує декілька курсів за вибором, серед яких «Основи підприємницької діяльності» (Кропельницька О.В., 10а клас), «Основи практичної астрономії» (Дорожівський Ю.П., по 0,5 год. - 10-і та 11-і класи)), «Креслення» (Майба Л.В., Шпінь Л.Я., 10а, 10бкласи)), «Вчимося бути громадянами» (Довбій М.І., 8а клас), «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин» (Тиховська Д.І., 8б клас).

Курс за вибором «Основи підприємницької діяльності» (вч.Кропельницька О.В.) передбачає вивчення основ теорії та практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов соціально орієнтованої ринкової економіки; покликаний сприяти вихованню громадянина, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати економічно обґрунтовані рішення в різноманітних життєвих ситуаціях; формуванню базового рівня економічної грамотності, необхідного для орієнтації та соціальної адаптації учнів до змін, що відбуваються в українському суспільстві; стимулювання бажання стати активним суб’єктом економічних відносин, аж до започаткування власно справи. Програма курсу (автор Варналій З., Сизоненко В.; Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч ІІ. - Кам’янець - Подільський: Аксіома (2008, - 384 с.), побудована таким чином, щоб, вивчаючи матеріал, була можливість використовувати та розглядати як навчальні завдання, так і конкретні ситуації практики підприємницької діяльності.

Курс за вибором «Вчимося бути громадянами» (Історія в школах України, 2006 - №7) (вч.Довбій М.І.) введено з метою надання учням основ правових знань, виховання поваги та любові до своєї держави та державотворчих і правотворчих традицій, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки школярів, сприяння становленню особистості, розвитку критичного мислення, логіки, здатності розуміти та оцінювати правові явища і процеси, аналізувати різноманітні життєві ситуації з точки зору дії правових норм.

На заняттях курсу «Вчимося бути громадянами» восьмикласники вперше пізнають права дитини і людини, витяги з Конвенції ООН, вчаться виходити із конфліктної ситуації та захищати свої права, знайомляться з загальною характеристикою органів влади (кабінет Міністрів, Верховна Рада, Президент України, місцева вдала), вивчають норми права і моралі, знаходять спільне і відмінне між даними нормами, досліджують історичні типи держави, причини її утворення (теми «Держава. Право. Суспільство», «Правила в суспільстві», «Права людини, дитини», «Що таке демократія?», «Податкова система в державі» тощо). Це - пропедевтичний курс до вивчення правознавства у 9-11 класах. Навчальні досягнення учнів оцінюються. Учителем було проведено конкурс малюнка «Права дитини очима дитини». Серед форм і методів роботи - розв’язування та аналіз задач правового змісту, аналіз правових добірок з газет та журналів, висловлення власного бачення та розуміння тієї чи іншої правової ситуації.

Курс «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин» (автори Борейко В. Є., Васильківський Б. М.; схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» науково-методичною комісією з біології, екології та правознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лютий 2011 р.) (вч.Тиховська Д.І.) має на меті виховання екологічної етики, прищеплення їм навиків гуманного ставлення до тварин і рослин; розвитку в особистості почуття відповідальності, обов’язку та поваги стосовно тварин і рослин; вихованню природо-центричного світогляду; формуванню системи моральних цінностей і ціннісних орієнтацій щодо світу тварин та рослин; організаціїбезпосередньої діяльності учнів з охорони природи та захисту тварин і рослин своєї місцевості під час навчання та суспільно корисної праці.

Учитель Тиховська Д.І. під час занять використовує різноманітні форми та методи роботи, серед яких розповідь, лекція, диспут, метод проектів, учнівські презентації. Серед тем, до яких учні виявили особливу зацікавленість, ініціативу, власні знання з такого ряду питань, слід виділити наступні: «Нормативно - правова база утримання тварин в Україні», «Поняття жорстокості до тварин», «Народні традиції етичного ставлення до природи», «Історія екологічної етики».

Окрім спеціальної методичної літератури, учитель використовує на уроках багатотомне видання «Життя тварин» під ред.Л.А.Зенкевича (в-во «Просвещение», 1965), багатотомне видання «Життя рослин» під ред.А.А.Федорова (в-во «Просвещение», 1974).

Курс «Креслення» (Програми для ЗНЗ . Креслення. 8-11 класи. Укладачі: В. Сидоренко, Д. Тхоржевська, МОН України, лист № 1/1 – 3580, від 22.08.2001) має загальноосвітній, загально розвиваючий характер і сприяє розвиткові технічних здібностей та формуванню просторового мислення, спрямований на розвиток формування в учнів системи знань та вмінь, необхідних для виконання графічних документів; забезпечення оптимальних між предметних зв’язків (трудове навчання, математика, фізика); розвиток в учнів просторового мислення; формування здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом. Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та значення креслення у виробничій діяльності людини.

Курс за вибором «Основи практичної астрономії» (автор Черков Б. В., Бубнова Н. О., Литвиненко Л.М., Себова Л. Г.; Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії, 6-12 класи. С. 164) введено з метою формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Велику роль у виборі учнями курсу за вибором відіграє його назва. Якщо більшість факультативних курсів носить академічну назву, то назва курсів за вибором повинна носити рекламний аспект. Вона має бути доступною, зрозумілою, заохочуваною, цікавою, перш за все, для учнів. Наприклад, «вчимося бути громадянами», «Екологічна », «Зелений дизайн» тощо.

Важливу роль в успішному впровадженні курсів за вибором відіграє підготовка навчальної літератури з даних курсів.

Тут можуть використовуватися навчальні посібники з факультативних курсів, для гурткової роботи, а також науково-популярна література і довідникові видання.

З метою поглибленого вивчення предметів, професійної орієнтації учнів, розвитку пізнавальних інтересів, з варіативної складової виділено години на факультативні заняття.

Факультативний (лат. facultas — можливий, необов’язковий, даний на вибір) курс — курс, який вибирають учні для поглиблення і розширення знань з певного предмета, теми або питання відповідно до бажань та інтересів, призначений для побудови індивідуальної освітньої програми учня. Учневі пропонується набір таких курсів, і він може вибрати (або не вибрати) один із запропонованих факультативних курсів.

Мета факультативних курсів:

— поглиблене вивчення предметів;

— професійна орієнтація;

— розвиток пізнавальних інтересів;

— вирівнювання.

Факультативні курси забезпечують поглиблене вивчення понять, які вивчаються в основному курсі, обсяг знань, обмежений шкільною програмою. При викладанні факультативних курсів застосовуються форми та методи, характерні для позакласних занять.


Факультатив «Російська мова» (вч. М.Ліскевич - Карпа) у 7-х класах має на меті подання основ знань з російської мови, які допоможуть забезпечити достатньо високий рівень мовного спілкування і правильного письма, необхідний для індивідуальної і соціальної діяльності, а також для розуміння діалогу російської і української культур.

Факультатив з іноземної мови «Німецька мова» (вч.Лозинський В.М.) у 8а класі та «Англійська мова» 8б (вч.Ганачіваська У.М.), 9б (вч.Ганачівська У.М.), 10а (вч.Лозинський В.М.) класах введено з метою сприяння в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися англійською та німецькою мовами в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях; формування комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Під час вивчення курсу «Гіди-перекладачі» (Укладачі Нікішина Н. М., Вочканова Т. В., Чередниченко А. В., курс «Гіди перекладачі» (англійська мова)) , вч. Ганачівська У.М., учні оволоді­вають іноземною мовою як засобом спілкування, розвивають здіб­ності щодо використання іноземної мови в діалозі культур. Курс «Гіди-перекладачі» розрахований на 35 годин.

Головна мета курсу полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, передбачених вимогами курсу.

Основними комунікативними уміннями є:

1)Уміння здійснювати мовленнєве спілкування (у діалогічній та монологічній формах). Учні повинні вміти вести діалог на різних етапах подорожі за кордон: під час огляду на митниці, реєстрації в готелі, екскурсії по місту, використання засобів зв’язку, придбан­ня сувенірів, відвідування закладів культури, під час звернень за медичною допомогою, здійснення банківських операцій тощо. Програма передбачає тематику для розвитку усного мовлення, максимально наближену до реальних ситуацій, що виникають під час спілкування з носіями мови. Послідовність вивчення цих тем визначається послідовністю дій туриста під час поїздки до іншої країни. Теми усного мовлення опрацьовуються в основному в діа­логах, проте чимало ситуацій дозволяє включати в полілог мо­нологічні висловлювання.

2) Уміння сприймати на слух та розуміти автентичні матеріали згі­дно з тематикою курсу. Удосконалення навичок аудіювання, спіл­кування з тем, передбачених програмою, відбувається в усному мов­ленні та під час прослуховування оголошень, повідомлень тощо. Необхідно поступово збільшувати навантаження на пам’ять учнів, привчати їх до уважного слухання інформації та реагування на неї.

3)Уміння читати та розуміти необхідний текстовий матеріал. Цей курс не передбачає читання великих за обсягом текстів. Але учні повинні вміти отримувати та розуміти інформацію з інструкцій, форм, бланків, вивісок, вказівок, меню тощо, які використовують­ся згідно з тематикою курсу.

4)Уміння здійснювати спілкування в писемній формі відповідно до поставлених зав­дань. Послідовно відбувається розвиток основ культури та етикету ділового письма, ознайомлення з міжнародними стандартами ведення ділової документації в межах, пе­редбачених програмою.

Під час навчання комплексно реалізуються освітня, розвивальна і виховна цілі.

Усі цілі навчання досягаються в комплексі, підпорядковані головній меті, реалізую­ться в процесі її досягнення й сприяють таким чином різнобічному розвитку особис­тості учня.

Головними методичними засадами є принципи комунікативно орієнтованого навчання.

На уроках учитель дотримується принципів наступності навчання; особистісно орієнтованого спілкування; рольової ор­ганізації навчального процесу; колективної співпраці. Для продуктивного засвоєння матеріалу добирає відповідну до кожної теми наочність, Інтернет-ресурси, щоб учні могли краще зануритися в мовленнєве середовище. Також учителем розроблено тематичні конспекти занять, опорні схеми та таблиці, побутові та ситуаційні діалоги для відпрацювання учнями практичних навичок та умінь.

Ефективною та захоплюючою виявилась робота над темами «Подорож» та «Їжа в громадських місцях». Під час теми «Подорож» учні навчилися вести бесіду під час придбання квитків, в аеропорту, на залізничному вокзалі тощо. А під час вивчення теми «Їжа в громадських місцях» порівнювали правила поведінки за столом в Україні та Британії; вчилися як замовляти їжу в ресторані чи кафе згідно з меню, правила сервірування столу.

Факультатив з української мови «Стилістика сучасної української мови» в 10-х класах (вч.Тлуста О.П.) має на меті засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативного виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування.

Факультатив «Основи християнської етики» (вч.Юзишин М.М.) у 8а класі введено з метою формування у дітей високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси.

Факультатив «Креслення» у 9-х класах (вч.Кучма С.С.) введено з метою забезпечення оптимальних міжпредметних зв’язків (трудове навчання навчання, математика, фізика).

Факультатив «Фізика» у 10а (вч.Дорожівський Ю.П.) класі введено з метою розширення знань учнів з природничо-математичних дисциплін.

Факультатив «Художня культура» (вч.М.Ліскевич - Карпа) у 10б класі сприяє розширенню культурного кругозору учнів та їх культурній інтеграції у європейський мистецький простір.

Факультатив «Економіка» у 10б класі (вч.Нечай М.І.) сприяє вихованню громадянина, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати економічно обгрунтовані рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. На заняттях учні мали змогу ознайомитись з умовами функціонування ринкової економічної системи, з функціями підприємства та роллю підприємця, з формами приватних підприємств, менеджментом у підприємницькій діяльності, маркетинговою діяльністю та навчилися складати бізнес - план.

Теоретичний матеріал поєднується з практичними роботами. Так, ячні розв’язували економічні задачі на визначення попиту продукції, ринкової ціни, навчилися визначати прибуток підприємця, сегментувати (Сегментува́ння ри́нку — розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей в їх потребах, характеристиках та поведінці) ринок товарів. Під час занять викладач застосовує як лекційне подання матеріалу, так і самостійну роботу, дискусії, рольові ігри. Зацікавленість в учнів викликає проведення тестів на здатність займатися бізнесом, а також цікаві історичні матеріали з розвитку бізнесу. Наприклад «Напуття Г.Форда майбутньому підприємцеві» (Ге́нрі Фо́рд— конструктор автомобілів, засновник корпорації «Форд Мотор», також один з найбагатших людей усіх часів), «Українські олігархи», а також правові основи підприємницької діяльності.

Учні готують реферати, повідомлення, використовують місцевий матеріал про розвиток малого і середнього бізнесу.


Впровадження курсів за вибором та факультативних курсів забезпечує:

— гнучкість структури шкільних навчальних планів;

— інтеграцію суміжних предметів;

— диференціацію (включає різні варіанти блоків навчального плану, варіації складу предметів і часу на їх вивчення);

— уніфікацію (зміст і обсяг окремих предметів розробляється залежно від функціонального значення для певного профілю);

— гуманізацію (орієнтація на знання не як на самоціль, а як на умови для розвитку дитини).  Проект рішення:

1. Відзначити якісну роботу вчи­телів, які проводять заняття з факуль­тативів та курсів за вибором з метою формування та розширення пізнавальних інтересів дітей.2.Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи Сташко В.В.

2.1. Узагальнити досвід роботи вчителів Нечай М.І., Довбій М.І., Станько Л.І., Тиховської Д.І., Ганачівської У.М. і видати методичний бюлетень про їх роботу.

2.2. Провести в травні круглий стіл із пи­тань організації роботи з обдарованими та здібними дітьми через факультативні заняття та курси за вибором.Доповідач - М.Ліскевич - Карпа,

директор школи

Категорія: Педради | Додав: (13.05.2013)
Переглядів: 7447