Головна » Статті » Педради

Педрада

Педагогічна рада


Роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій

(доповідач Ліскевич - Карпа М.Р., директор школи)


За останні роки зросли вимоги щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями. Значний інтерес до вивчення цього предмета в Україні викликаний відкритістю нашого суспільства, перебудовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосуванням нових форм співробітництва. Для задоволення цього запиту зроблено немало: діти починають вивчати іноземні мови з першого класу (1 кл. - 1 год., 2 кл. - 2 год., 3 кл. - 2 год., 4 кл. - 2 год.), створено сучасні підручники, процес навчання інтенсифікується з урахуванням досліджень з педагогіки, психології, лінгвістики, методики та інформатики. Одним із шляхів покращення навчання іноземній мові є використання новітніх освітніх технологій.

Значення іноземної мови в суспільному житті і науці відображено в навчальному плані середньої школи. Вона серед філологічних наук займає одне з провідних місць за кількістю годин, які відводяться на її вивчення.

Згідно з річним планом роботи закладу на 2012-2013 н.р. у листопаді - грудні було здійснено перевірку стану викладання англійської мови у школі. При цьому особлива увага зверталася на роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій.

У процесі вивчення були відвідані уроки вчителів англійської мови, які атестуються, проведено індивідуальні бесіди з учителями англійської мови з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази, перевірена вчительська документація, вивчено рівень навчальних досягнень.

Основна мета курсу англійської мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. У зв’язку з цим методисти виділяють такі вимоги до уроку іноземної мови:

  1. Комунікативна спрямованість уроку ІМ. Кожен урок повинен мати конкретні практичні цілі – формування умінь спілкуватися іноземною мовою.

  2. Комплексність уроку ІМ. У мовленні всі види діяльності взаємодіють, сприяють формуванню один одного

  3. Іноземна мова є метою і засобом навчання.

  4. Висока активність мовленнєвої діяльності учнів. Домінувати на уроці повинен учень, а не вчитель.

  5. Різноманітність форм роботи учнів.

  6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності.


Англійську мову в закладі викладають:

Прізвище, ім’я по батькові

Стаж

Кваліфікаційна категорія

1.

Самотея Надія Андріївна

34

Вища, старший вчитель

2.

Параняк Люба Миколаївна

22

Вища

3.

Лозинський Валерій Михайлович

23

Вища

4.

Білоус Ольга Михайлівна

20

Вища

5.

Ганачівська Уляна Миколаївна

7

Спеціаліст

6.

Кобиця Христина Євгенівна

3


7.

Поліщук Леся Степанівна

14

Спеціаліст

І категорії

8.

Барабах Оксана Миколаївна

8

Спеціаліст

Учителі добре ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання англійської мови у 2012/2013 навчальному році. Учителі забезпечені навчально-методичною літературою, на задовіль­ному рівні фаховими періодичними виданнями .

Календарне планування педагогами складено відповідно до дію­чих програм та з урахуванням методичних реко­мендацій. Доцільно проведено розбивку матеріалу за темами. Систематично ведеться поурочне планування, яке відображає роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями. Класні журнали вчителі заповнюють згідно «Інструкції з ведення класного журналу…».

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями доцільно визначаються та оптимально реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Достатня науково-методична підготовка вчителів дає змогу проводити уроки з досить високим темпом, опти­мально застосовувати словесні, наочні, практичні методи (розповідь, пояснення, бесіди, показ і аналіз відеофільмів), фронтальні, індивідуальні, групові форми навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати час уроку, проводити диференціацію та індиві­дуалізацію навчальної діяльності учнів упродовж навчаль­ного процесу.

Учителі активно користують­ся додатковими тематичними текстами та аудіо-матеріалами з метою активізації засвоєння уч­нями нових лексичних одиниць, сприяння роз­витку мовлення в учнів та зацікавлення в на­вчанні.

Відповідно до програмових вимог, у початкові школі важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати у них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи. Саме в цей період учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Так, на кінець 4-го класу в учнів повинні бути сформовані лінгвістичні компетенції: лексичні, граматичні та фонетичні (в межах програми), соціокультурна (знання культурних реалій англомовної спільноти, вживання та вибір привітань, форм звертання, вигуків; правила ввічливості), загальнонавчальна компетенція (розрізняти і продукувати незнайомі звуки, відрізки, уважно стежити за презентованою інформацією, усвідомлювати мету поставленого завдання, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи тощо).


Аналіз відвіданих уроків у 3-х та 4-х класах (вчитель Поліщук Л.С.) засвідчив, що вчитель володіє навчальним матеріалом та методикою викладання предмета, дотримується методичної структури уроку: актуалізація опорних знань, перевірка виконання домашнього завдання, пояснення нового матеріалу та його закріплення. Леся Степанівна враховує вікові особливості учнів, застосовуючи форми та методи роботи, які відповідають їм: багаторазове повторення учнями нових лексичних одиниць та граматичних конструкцій, використання наочності (ілюстровані картки тощо), роботу з підручником та записи в робочих учнівських зошитах, запис нових ЛО в індивідуальні словнички.

Оцінюючи учнів, вчитель ставить за мету перевірити якість сформованих в учнів навичок аудіювання, письма, говоріння та вміння правильно використовувати мовні зразки.

Для учителя характерний стриманий робочий ритм, використання традиційних форм та методів роботи, класичний підхід до навчально - виховного процесу.

Учні 3 - 4 класів навчаються за підручником О.Д.Карп’юк "Англійська мова», Київ, «навчальна книга», 2004р. Контрольні роботи виконують на індивідуальних картках, завдання до яких добирає учитель, враховуючи програмові вимоги. Контрольні картки зберігаються у вчителя.

Учні ведуть індивідуальні словнички, робочі учнівські зошити (по1 зошиту), в яких виконуються домашні завдання та записуються класні роботи. Зошити перевіряються учителем відповідно до вимог.

Записи у класних журналах охайні; є поточне оцінювання, оцінки за контрольні роботи та тематичний бал; оцінки за зошити.

Леся Степанівна використовує у своїй практиці наочний дидактичний матеріал: тематичні картки (в-во «Ранок», 2006р.); збірники завдань для контролю навчальних досягнень (до підручника О. Карп’юк) для 3 - 4 класів (Тернопіль: Мандрівець, 2008); плани - конспекти уроків (до підручника О. Карп’юк, 3. 4 класи), автор Мясоєдова С.В. (посібник побудований відповідно до чинної програми з англійської мови).

При написанні тематичної контрольної роботи у 4 - А класі (23.11.12р.) рівень навчальних досягнень учнів виявився наступним:

Початковий рівень - 3 уч. - 7 %;

Середній рівень - 10 уч. - 37 %;

Достатній рівень - 4 уч. - 15 %;

Високий рівень - 11 уч. - 41 %.

Рівень навченості класу - 8 балів.


Аналіз відвіданих уроків вчителя Білоус Ольги Михайлівни засвідчив, що педагог проводить уроки англійської мови на високому методичному рівні. Учитель досконало володіє англійською мовою. Її уроки відрізняються високою енергетикою, динамічністю, науковістю викладу навчального матеріалу та доступністю водночас.

Серед форм і методів роботи домінують активні, які передбачають самостійну пошукову роботу учнів, спонукають дитину до творчості, самостійності, ініціативи, до нестандартного, евристичного мислення і розвитку волі, без чого ці можливості марнуються.

Ольга Михайлівна логічно будує свої уроки, використовуючи різноманітні активні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів та підвищення її ефективності з урахуванням вікового складу, рівня підготовленості. Чітко визначає тему та мету уроку, чільне місце в якому належить організаційно-вступній частині: психологічний настрій, організація уваги, робочий настрій, мотивація навчання, актуалізація навчання.

Уроки побудовані за конкретно визначеним планом з урахуванням ступеня оволодіння навчального матеріалу. Проблемно-пошукові ситуації дають можливість не тільки підняти інтерес до теми, а й відпрацьовувати здобуті знання, уміння, навички осмислення змісту навчального матеріалу, і творчо використовувати здобуті знання. Слід відмітити вміння вчительки працювати із учнями різних вікових рівнів, впроваджуючи наступність у вивченні іноземної мови та формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів.

Так, при вивченні теми "Олімпійські ігри” у 6 класі вчителька ставить складні вимоги щодо методичної мети: розвивати зорову, слухову пам’ять, логічне мислення, мовленнєву здогадку, а також навчальної мети - активізувати лексико-граматичний матеріал по темі.

У 9-х класах за мету ставиться перевірити рівень сформованості мовленнєвих навичок, вміння використовувати лексико-граматичний матеріал у мовленні. Відрізняється і методика проведення уроків. Уроки будуються за формою: учень - учень; використовуються групова форма роботи, активна та інтерактивна моделі навчання, які передбачають диференціацію навчання, можливість розвитку соціальної та громадянської компетентності учнів. Практична частина уроку побудована за вимогами програми :

- праця з різними видами текстів;

- прочитай текст і заповни пропуск даними варіативними реченнями;

- постав дієслова в правильній часовій формі;

- заповни пропуск у діалозі;

- постав правильно запитання товаришеві.

У даних класах вчителька на уроках звертає велику увагу на формування загальнонавчальних компетенцій: усвідомлення мети поставленого завдання, співпрацю під час парної та групової роботи, знаходження та розуміння і при необхідності передавання нової інформації.

При вивченні нового матеріалу використовуються як традиційні, так і інтерактивні методи. Це робота в малих групах, в парах, «мозковий штурм», «акваріум». Слабкою стороною інтерактивних методів є втрата часу на організаційні питання, вони потребують доволі серйозної попередньої підготовки з боку вчителя і учнів, та відповідного матеріального забезпечення. Позитивним є формування навичок групової роботи, самоорганізації для розв’язання певних проблем, вміння брати на себе відповідальність за справу.

Застосування рольових ігор, в яких учні спілкуються в парах або в групах, не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає можливість дітям проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони допомагають один одному, успішно коригують висловлювання своїх співрозмовників, навіть якщо вчитель не дає такого завдання.

Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні ролі, при цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Це відкриває можливості використання іноземної мови для повсякденного спілкування, а також для формування в учнів комунікативної компетенції.

Слід відмітити, що інтерактивні технології на уроках Ольги Михайлівни відпрацьовані і вчителем, і учнями. Класи, в яких вона працює, звикли до таких методів, не відволікаються, не шумлять, а організовано виконують поставлені завдання.

Основою методики Білоус О.М. є дотримування вимог комунікативно-орієнтованого навчання. Використання творчого потенціалу учнів, пошуково-навчальної роботи, роботи з першоджерелами, підручником, творчим завданням розвивають у них вміння виділяти головне, логічно мислити, робити висновки, висловлювати свою думку, розвивати уміння і навички усного мовлення, правильно оформлених у граматичному відношенні речень.

При написанні контрольної підсумкової роботи за І семестр у 7 - А класі рівень навчальних досягнень учнів виявився наступним:

Початковий рівень - 1уч. - 5,88 %;

Середній рівень - 4 уч. - 23,52 %;

Достатній рівень - 8 уч. - 47,04 %;

Високий рівень - 4 уч. - 23,52 %.


При написанні контрольної підсумкової роботи за І семестр у 9 - А класі рівень навчальних досягнень учнів наступний:

Початковий рівень - 0 уч.;

Середній рівень - 9 уч. - 37,4 %;

Достатній рівень - 9 уч. - 37,4 %;

Високий рівень - 6 уч. - 24,96 %.


Аналіз стану викладання іноземної мови у закладі свідчить, що даний предмет займає належне місце в системі базових дисциплін школи, викладання здійснюється відповідно до Концепції навчання іноземних мов. Але на сьогодні є ряд проблем, що вимагають особливої уваги.

Актуальним є активніше використання інформаційно-комунікаційних технологій, використання наявної бази комп’ютерних класів та можливостей мережі Інтернет.

Під час уроків ширше застосовувати диференційований підхід до слабовстигаючих учнів, розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях з метою опанування ними базового компоненту навчальної програми з англійської мови.

Необхідно також застосовувати ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів, максимально зосередити увагу на індивідуальній роботі із дітьми, які цікавляться предметом, створити їм можливості для засвоєння позапрограмового матеріалу для ефективної підготовки до участі в предметних олімпіадах.


Категорія: Педради | Додав: (06.02.2013)
Переглядів: 7115