Головна » Статті » Правова освіта та виховання

Концепція правової освіти і правового виховання школярів

Мужність створює держави,
доброчесність оберігає їх;
злочин веде їх до безчестя,
безтурботність - до деспотизму.

О. Мірабо

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

В сучасних соціокультурних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання населення, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширенням комунікативних зв’язків між людьми, зростанням відповідальності особистості за власну долю. Без глибоких правових знань еволюційний розвиток суспільства неможливий.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Правова культура суспільства - як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям - відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Означена характеристика правової культури, як кінцевого результату правової освіти, відображує необхідність її системного здійснення в школі, починаючи з молодших класів,

Правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки, поведінку людини. Вони визначають, що дозволено, а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації.

Тому вивчення регулятивних правових норм має надзвичайно важливе значення для інтеграції особистості в сучасне суспільство.

Мета і завдання правової освіти і правового виховання:

- створення цілісної системи правового навчання і морально-правового виховання учнів всіх вікових категорій;

- сприяння становленню гуманістично орієнтованої особистості, яка має почуття власної гідності, громадянські активної і законослухняної, яка поважає права і свободи людини, уміє їх захищати, володіє юридичними знаннями, необхідними для її інтеграції в сучасне суспільство і успішної реалізації життєвих планів, формування життєвої компетентності

Правова освіта школярів здійснюється поетапно.

 

І етап - школа І ступеня (1-4 класи) - впровадження курсу “Світ навколо мене”.

Стрижень: етичні проблеми гуманістичних цінностей життя.

Мета: - формування соціальних, моральних якостей особистості (почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих, вимогливість, відповідальність, негативне ставлення до приниження, зневажливого звертання, протест проти будь-яких проявів насильства, впевненість в собі, віра в добро, справедливість, уміння захистити свою гідність, формування навичок життя в спільноті, неконфліктного розвязання проблем);

  • формування в учнів первісних знань про оточуючий світ, країну, в якій вони живуть, розуміння понять “закон”, “право”, “правопорядок”.

 

Компоненти змісту курсу:

- головні цінності нашого життя;

- первісні уявлення про права людини;

- поняття “держава”, “правова держава”, “Україна”;

-поняття “громадянин України”, “3акон”;

- місце правил в житті людини і суспільства;

- правила поведінки в школі, громадських місцях;

- правила особистої гігієни;

- правові документи: Конституція України, Конвенція про права дитини, Загальна декларація прав людини.

 

Очікувані результати

учні:

- знають конкретні правила поведінки в сім’ї, в школі, в громадських місцях, місцях відпочинку; розуміють необхідність їх виконання, уміють оцінювати свої дії і дії інших людей з точки зору дотримання правил поведінки, уміють обирати спосіб поведінки у відповідності до життєвих обставин;

- мають уявлення про права людини (Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини, Конституція України); розуміють цінність людського життя, здоров’я, поважають права і свободи інших людей; негативно ставляться до жорстокості, агресії, знають способи захисту своїх прав;

- знають про те, які дії і вчинки заборонені законом, вміють пояснити, чому; знають про деякі види покарання за порушення правових норм; намагаються бути законослухняними;

- мають уявлення про Конституцію України, знають державні символи країни, розуміють терміни: закон, держава, правова держава, громадянин;

- знають правила безпеки поведінки, мають уявлення про вчинки, що несуть загрозу життю і здоров’ю.

 

II етап - школа II ступеня (5-9 класи) - впровадження курсів “Соціальна практика”, “Основи правознавства”.

Стрижень: закладання знань і основ розуміння життя і смерті, тимчасового і вічного, гуманного, духовного і бездуховного, животворчого і руйнівного, свободи і рабства, демократизації і свавілля, принципів міжнаціональних, міждержавних, міжконфесійних стосунків.

Мета: завершення формування правосвідомості, толерантного ставлення до інших; формування філософських уявлень про живе, усвідомлення головних цінностей життя, створення позитивної “Я- концепції”; усвідомлення про своє місце в суспільстві.

 

Компоненти змісту курсу:

- цінності оточуючого середовища як умови життя і здоров’я людини;

- роль соціальних норм у формуванні моральної поведінки;

- юридична відповідальність за протиправну поведінку;

- права і обов’язки громадянина України;

- правова культура і правовий нігілізм;

- основні міжнародні і державні нормативні акти про права і свободи людей;

- поняття “право і мораль”, “правове мислення”, “ правова і правомірна поведінка”, “правопорушення”;

  • формування гуманістичного світогляду.

 

Очікувані результати

учні:

- знають соціальні і правові норми;

- вміють пояснити вибір правової поведінки;

- володіють необхідною юридичною термінологією;

- усвідомлюють своє місце в суспільстві;

- застосовують в житті свої права і свободи;

- не порушують права і свободи інших людей, уміють створювати безпечні умови побуту;

- є законослухняними;

- володіють умінням толерантно ставитись до інших поглядів і способів життя, які не порушують Закон.

 

III етап - школа III ступеня - впровадження курсу “Права людини”.

Стрижень: - прищеплення віри у верховенство Закону, переконання, що життя у демократичному суспільстві залежить від свободи і незалежності його членів.

Мета курсу: - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включає систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, відповідну активну життєву позицію, ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, принципи пізнання;

- виховання молоді у ствердженні людської гідності та вартісності особистості.

 

Компоненти змісту курсу:

  • знання основних прав і свобод громадян України, характерних рис громадянського суспільства і правової держави, загальновизнаних правових цінностей;

- основні категорії прав, обов’язків, зобов’язань і відповідальності особи;

- поняття про різні форми несправедливості, нерівності, дискримінації, зокрема расизм, геноцид;

- особи, рухи і найважливіші акції, якими відзначена історія боротьби за права людини;

- основні міжнародні декларації та конвенції з прав людини;

  • успіхи і прогрес у справі забезпечення основних прав людини.

 

 

Очікувані результати

 

учні:

- знають основні права і свободи громадян суспільства, правової держави, основні міжнародні акти про права людини:

- усвідомлюють глибинний зміст та сутність прав людини, їх моральну обумовленість та взаємозв’язок з етичними, політичними, культурними нормами суспільства;

- мають переконання в необхідності правомірної поведінки, дотриманні правових обов’язків, вміти користуватися механізмом захисту прав і свобод;

- вміють вільно висловлювати і відстоювати свою точку зору, з повагою ставляться до інших поглядів.

 
Література

Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи - К. 2002.

Правознавство. Підручник під редакцією академіка, д.ю.н., професора В.В.Копєйчікова. К: Юрінком Інтер. 2003

Хрестоматія з правознавства. (Посібник до підручника з правознавства) – К: Юрінком Інтер. 2003

Популярна юридична енциклопедія. К: Юрінком Інтер. 2003

Коментар до Конституції України – К: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996р.

Конституція України. 28 червня 1996р.

Про громадянство України. Закон України від 18 січня 2001р.

Права людини: Методичні рекомендації для вчителів. Під ред. Л.Грузінової,

Л.Заболоцької, У. Усенка, Г.Цвікальської. “Право”. К:1996

Міжнародне право.К:"Юрінком Інтер". 2000

Міл Джон Стюарт. Про свободу. К:"Свободи". 2001

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. К: 1998

 

 

 

 

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ПРОЕКТУ “ПРАВОВА ОСВІТА В ШКОЛІ”

 

 

Для впровадження пректу адміністрації необхідно передбачити комплекс заходів, а саме:

- організаційну роботу;

- психологічну підготовку колективу;

- навчання кадрів, методичну роботу з вчителями, які будуть задіяні у проекті;

- моніторинг \спостереження та контроль\;

- підведення підсумків і результатів.

 

Кожен із запланованих заходів повинен обов´язково аналізуватись адміністрацією з метою усунення недоліків та визначення подальших перспектив.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 

1.Нарада при директорові \травень-червень\:

-створення творчої групи по впровадженню проекту;

-підбір кадрів;

-визначення стратегії впровадження;

-корекція навчального плану.

 

2.Педрада: “Концептуальні засади правової освіти і правового виховання в загальноосвітній школі”\вересень\:

-ознайомлення з концепцією;

-науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення;

-анкетування.

 

3.Нарада при директорові \вересень\:

-аналіз анкетування;

-кадрове забезпечення \варіанти\;

-стимулювання.

 

4.Засідання творчої групи \вересень\:

-складання програми впровадження проекту;

-планування навчання кадрів;

-корекція календарно-тематичних планів;

-розробка методичних рекомендацій.

 

5.Організація роботи консультпункту для вчителів, задіяних у пректі \жовтень\

 

6.Проведення “круглих столів” \листопад, січень, квітень\:

-“Перші кроки, перші проблеми, перші успіхи”.

 

7.Проведення індивідуальних консультацій для вчителів \постійно\.

 

8.Нарада при директорові \січень\:

-аналіз результатів за перше півріччя;

-корекція програми впровадження проекту.

 

9.Підготовка і проведення конференції “Правова освіта і правове виховання: досвід, проблеми, перспективи”\травень\:

-підведення підсумків роботи за рік;

-визначення перспективи.

 

10.Організація і проведення занять з права із спеціалістами \жовтень, лютий, квітень\.

 

11.Організація індивідуальних занять для вчителів, які працюють за проектом \протягом року постійно\.

 

12.Адміністративна нарада \листопад, квітень\:

-вивчення результативності правової освіти і правового виховання;

-визначення перспективи.

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

1.Індивідуальна робота з учителями \серпень, вересень\:

-тест на готовність до співпраці;

-тест на сумісність.

 

2.Ділова гра-тренінг по інтерактивним формам роботи з учнями \серпень, листопад, січень, березень\.

 

3.Тренінг по формам колективної роботи \жовтень\.

 

4.Вивчення досвіду учителя, методичних наробок як підготовка до можливої атестації \листопад-грудень\.

 

5.Психологічний тренінг за наслідками перших результатів \січень\.

 

6.Атестація учителів з урахуванням участі в проекті \березень\.

 

7.Індивідуальне консультування учителів з проблем психологічної адаптації до проекту \протягом року постійно\.

 

8.Моральне і матеріальне стимулювання учителів – учасників проекту за результатами роботи протягом року \травень\.

 

3.НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

1.Апаратне навчання членів творчої групи \червень-серпень\.

 

2.Навчання педагогічних кадрів, задіяних у проекті, через курси підвищення кваліфікації, семінари-практикуми \серпень-вересень\.

 

3.Індивідуальні консультаціїї для вчителів \протягом року\.

 

4.Педагоічна рада.Ознайомлення з концепцією правової освіти і правового виховання у загальному вигляді \вересень\.

 

5.Випуск методичного бюлетня з рекомендаціями по проведенню уроків з практичного права \жовтень, березень\:

-“Світ навколо мене”

-“Практичне право”

-“Права людини”

6.Семінар з питань поетапного впровадження проекту \вересень, січень\.

 

7.Проведення батьківських зборів за тематикою \жовтень\:

-мета і завдання правової освіти і правового виховання;

-роль сім”ї у правовому вихованні учнів.

 

8.Засідання творчої групи \жовтень, березень\:

-науково-методичне забезпечення проекту;

-алгоритм впровадження;

-моніторинг \алгоритм відстеження результативності\;

-методичні рекомендації;

-корекція.

 

9.”Круглий стіл” учителів школи 1 ступеня і спеціалістів з права \жовтень, березень\.

 

10.”Круглий стіл” \листопад, квітень\

-“Перші кроки, перші успіхи,перші проблеми”;

-“Перспективи впровадження проекту”.

 

11.Педагогічна виставка методичних розробок з уроків права \січень, квітень\.

 

12.Конференція “Правова освіта і правове виховання: досвід, проблеми,перспективи" \травень\:

-підведення підсумків роботи за рік;

-визначення перспективи.

 

4.МОНІТОРИНГ \СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ\

 

1.Аналіз календарно-тематичного планування курсів \вересень\:

-“Світ навколо мене”- школа 1 ступеня;

-“Практичне право” - 5-8 класи;

-“Основи правознавства” – 9 класи;

-“Права людини” - 10 класи.

 

2.Первинне діагностування учнів \жовтень\.

3.Відвідування уроків спеціалістами з права \листопад, березень\.

 

4.Довідка за результатами відвіданих уроків – виробнича нарада \листопад, березень\.

 

5.Анкетування батьків \жовтень, квітень\.

 

6.Контрольні зрізи з права \грудень, квітень\.

 

7.Аналіз контрольних зрізів – до апаратної наради, до наказу \грудень, квітень\.

 

8.Підсумкова довідка про результативність впровадження проекту – до педради \червень\.

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

 

1.Рішення педради про впровадження у навчально-виховний процес проекту “Правова освіта і правове виховання” \вересень\.

 

2.Висвітлення результатів діагностування учнів та аналізів відвіданих уроків на виробничиц нараді, засіданні творчої групи \жовтень-листопад, березень-квітень\.

 

3.Наказ про результати контрольних зрізів \травень\.

 

4.Педрада з питань результативності впровадження проекту та визначення перспектив.

 

Категорія: Правова освіта та виховання | Додав: (21.12.2015)
Переглядів: 1471