Головна » Статті » Накази

Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 5-11-х класах за І семестр у 2015-2016 навчальному році

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

 

Івано – Франківська ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

 

31.12.2015 №01-05/323

 

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними кадрами у 5-11-х класах

за І семестр у 2015-2016 навчальному році

 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську та аналітико – колекційну діяльність, психолого діагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Згідно з річним планом роботи школи у 2015 - 2016 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичними проблемами: «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес» (6 рік). Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Яворівської РДА, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ школи №01-05/194 від 02 вересня 2015 року «Про організацію методичної роботи у 2015 – 2016 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

Методична робота була скерована по напрямках:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання.

3. Підвищення рівня педагогічної майстерності.

4. Створення умов до самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

5. Вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності.

6. Використання різноманітних способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів.

7. Впровадження елементів екологічної освіти в навчально – виховному процесі.

 

Методична робота буде організована згідно структури:

- Педагогічна рада;

- Методична рада;

- Предметні комісії вчителів;

- Семінари: проблемні, психолого-педагогічний, історико - просвітницький (згідно окремих планів;

- Не традиційні форми методичної роботи;

- Організація і проведення предметних тижнів;

- Проведення заходів спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- Організація роботи з молодими вчителями;

- Організація роботи з обдарованими дітьми;

- Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

 

На 2015-2016 навчальний рік адміністрація школи та педагогічний колектив працюють над поставленим перед собою завданням, спланувати діяльність навчального закладу у відповідності перспективного і поточного планування роботи навчального закладу, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив. Методична рада школи, на чолі з директором школи Ліскевич – Карпою М.Р., впродовж І семестру 2015-2016 навчального року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом першого семестру 2015-2015 навчального року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради школи та основні напрямки методичної роботи на 2015-2016 н.р.;

 • Розподіл доручень між керівниками предметних комісій;

 • Огляд програмно – методичного забезпечення;

 • Визначення проблем над якими будуть працювати вчителі предметних комісій;

 • Сучасні освітні технології в навчально – виховному процесі;

 • Професійна етика вчителя.

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З., протягом першого семестру 2015-2016 н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На належному рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники Тиховська Д.І., Довбій М.І., Марціняк Н.Р., Буковинська Н.М., згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, факультативних занять, ознайомлення з науково – методичною літературою, надавали індивідуальні консультації.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Протягом першого семестру 2015-2016 навчального року активно працювали предметні комісії. Діяльність предметних методичних комісій школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

 • підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;

 • забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність предметних комісій було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях предметних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015-2016н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2016), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану предметними комісіями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.

Протягом семестру, заступником директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З., з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основними напрямками діяльності соціально - психологічної служби у І півріччі були: контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання, перехід учнів з початкової школи до середньої сприяє навантаженню як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й збігається з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік.

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем, а саме:

 1. як не загубитись в просторах школи?
 2. як розподілити час на перерві?
 3. що робити, коли ображають старшокласники?
 4. як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань?
 5. як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту?
 6. як стати значимою людиною для класного керівника?

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально - психологічній адаптації.

Допомогти дітям найменш болісно пройти рівень адаптації до нових умов пов’язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніми змінами – важливе завдання для всіх дорослих, що беруть участь у навчанні й виховані школярів. Ці фактори посилюються при переході учнів до п’ятого класу і призводять до шкільної дезадаптації, яка у свою чергу підвищує імовірність виникнення психоматичних захворювань. Тому профілактика шкільної дезадаптації одне із найважливіших завдань, що об’єднує вчителів та батьків. Психологічною службою школи були проведені батьківські збори на тему: «Адаптація п’ятикласників до середньої школи». Батьки були ознайомлені із причинами труднощів у період адаптації, основними ознаками процесу дезадаптації та отримали рекомендації щодо успішного переходу у середню ланку.

На належному рівні була проведена робота з підлітками:

 • вивчення запитів учителів на роботу з «важкими» підлітками;

 • поглиблене психодіагностичне обстеження та виявлення типу «важковиховуваності школяра» та психологічних особливостей школяра;

 • складання індивідуальних психологічних карт і психолого - педагогічних характеристик на важких підлітків з рекомендаціями педагогам та батькам;

 • групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем:

 • непорозуміння з однокласниками, конфлікти з батьками у сім’ї, взаємовідносини з вчителями, особисті проблеми;

 • психологічна допомога дітям, які зазнають насильства з боку однолітків;

 • профілактика адекватної поведінки підлітків:

- консультування вчителів, батьків, підлітків з проблем важковиховуваності;

- проводилась роз’яснювальна робота з підлітками щодо профілактики правопорушень, адекватної поведінки, взаємостосунки з ровесниками, вчителями, батьками.

За ініціативою класних керівників 6-х класів Тлустої О.П. та Волошин З.М. психологічною службою школи були проведені батьківські збори на тему: «Батьки і діти: стилі виховання». Основною метою зборів було донести до батьків, що тільки сім'я може закласти той фундамент, на якому надалі будуватиметься весь внутрішній світ дитини, її відчуття, думки, погляди, відносини, спрямовані на розуміння й освоєння Істини, Добра, Краси. З метою визначення взаємостосунків у сім’ї, проводилась експрес - діагностика, яка дала можливість показати батькам реальну картину сімейного виховання. Практичний психолог ознайомила батьків із основними стилями виховання в сім’ї, (авторитарним, ліберальним, хаотичним та демократичним) де основна увага була з акцентована на демократичному стилі виховання, як найефективнішому з усіх запропонованих. Підсумковим етапом зборів, був перегляд відеофільму «Прохання дітей до батьків».

До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) учні 8-9 класів прийняли участь у конкурсі малюнків та створенні інформаційного кутка по даній тематиці. Психологічною службою школи з учнями 6-7 класів була проведена година спілкування щодо попередження ВІЛ/СНІДу на тему: «Захист від загальнолюдської загрози в наших руках».

Практичний психолог інформувала дітей про СНІД, про історію виникнення, про шляхи передачі, сформувала уявлення учнів про те, що від нашого розуміння ризику, від нашої поведінки залежить наше здоров’я, спонукала виховувати в собі толерантне ставлення до ВІЛ – інфікованих людей. Також соціальний педагог показала презентацію: «Правда про СНІД», де діти мали змогу побачити наслідки цієї невиліковної хвороби, яка може торкнутися кожного. З учнями 9-11 класів соціальна служба школи працювала над такими питаннями:

 1. Дослідження професійних інтересів та нахилів учнів 9- 10 класів.

 2. Групові консультації: обговорення результатів психодіагностики, питання вибору.

 3. Психологічна допомога учнів у професійному самовизначенні: індивідуальне консультування, учнів котрі мають труднощі у виборі професії.

16.10.2015 У Новояворівському МНВК проводився профорієнтаційний захід для учнів 9-х класів «День відкритих дверей» на якому діти мали змогу ознайомитись із різноманітними видами професій, побачити увесь процес навчання та поспілкуватись із викладачами комбінату. Для учнів 9 класів профорієнтація надзвичайно важлива, адже деякі з них стають перед вибором майбутньої професії, тому знання своїх можливостей, нахилів, інтересів, самовизначення та самовдосконалення їм надзвичайно потрібне, адже у дев’ятикласників невисокий рівень сформованості професійних нахилів, це зумовлено зовнішніми та внутрішніми чинниками. Мета: ознайомити з різними типами професій, із вимогами.

Для реалізації поставленої мети було складено програму дослідження яка включала:

 • Анкетування щодо вивчення професійного вибору на ціннісних орієнтаціях.
 • Тест ДДО Є. Клімова.
 • Тест Голанда

В основі цієї методики покладена схема класифікації професій згідно якої всі професії розподіляються на 5 груп за предметом праці.

Результати профдіагностики:

 1. Тип професій «Людина - природа»

 2. Тип професій «Людина- техніка»

 3. Тип професій «Людина – знакова система»

 4. Тип професій «Людина – людина»

 5. Тип професій «Людина – художній образ»

Чотирнадцятого грудня за ініціативи класних керівників 9-А ( Юзишин М.М.) та 9-В( Кропельницької О.В.) було проведено інтерактивну годину спілкування з елементами тренінгу на тему: «Усвідомлений вибір професії, як запорука життєвого успіху». Метою заходу було формування загальної готовності до професійного самовизначення, активізація проблеми вибору професії, виявлення професійних інтересів, схильності учнів, розширення уявлення про світ професій та їх особливості. На захід було запрошено вчителя історії та права Довбій М.І., майстрів ДНЗ«ХПТУ» ім. Й.П.Станька  Бориса Андрія, Юзишина Ярослава та Приставського Романа. Проведено анкетування і тренінги з учнями, показали фільми про різноманітність професій в Україні. Також з учнями 9-х класів була проведена екскурсія у «ХПТУ імені Й. П. Станька», де вони ознайомитись із спеціальностями навчального закладу, а також заступник директора з навчально - виховної роботи Плесак С.М. розповіла дітям про історію створення училища, про видатних майстрів та показала дітям музей, де знаходяться експонати з дерева, художні розписи та вироби з металу. Діти були задоволені екскурсією.

Психологічною службою школи 27.11.2015 року був проведений психолого -педагогічний семінар на тему: «Робота з учнями різних видів темпераменту та нервової системи». Метою семінару було підвищення рівня інформованості педагогів із питань темпераменту та нервової системи та використання цих знань у практичній діяльності. Серед присутніх вчителів була проведена експрес – діагностика, спрямована на визначення їхнього темпераменту (за кругом Айзенка). А також педагогам була запропонована вправа в процесі якої вони повинні були скласти психологічний портрет кожного типу темпераменту та перегляд презентації з наданням практичних рекомендацій щодо роботи з дітьми різних типів нервової системи.

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: Так, з української мови та літератури стали переможцями:

 • Рябошапка Вікторія(10А), яка посіла ІІІ місце, вчитель Волошин Н.М.

з англійської мови стали переможцями:

 • Уляновська А. (11) - ІІ місце, вчитель Самотея Н.А.;

 • Фолюш Олег (10) – ІІІ місце, вчитель Лозинський В.М.;

 • Василишин Лілія (9Б) - ІІІ місце, вчитель Білоус О.М.;

 • Приставська Христина (8В ) - ІІІ місце, вчитель Параняк Л.М.

з біології стали переможцями:

 • Рябошапка Вікторія (10) - ІІІ місце, вчитель Ольшанська О.Р.;

 • Бойко Р.(9В) - ІІІ місце, вчитель Ольшанська О.Р.;

 • Приставська Х. (8В) - ІІІ місце, вчитель Михайлишин О.З.

з математики став переможцем: Лагно Костянтин (6А) – ІІІ місце, вчитель Сташко В.В.

з хімії стали переможцями: Кавас Вікторія (7Б) – ІІ місце, вчитель Окулова О.В.;

 • Василишин Лілія (9Б) – ІІ місце, вчитель Окулова О.В.;

з астрономії стала переможцем:

 • Валько Юлія (11) - ІІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.;

 

Учні школи були активними учасниками районних конкурсів.

У ІІ етапі VІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце посіла учениця 6Б класу Вовк Вікторія, вчитель української мови та літератури Тлуста О.П.

За результатами ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, переможцями стали учні Онацко Анастасія учениця 5В класу, вчитель марціняк Н.Р., Лагно Костянтин учень 6А класу, вчитель Мороз Т.О..

Відповідно до плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на 2015 рік, з метою поширення серед учнівської молоді змістовних форм дозвілля, залучення її до участі в інтелектуальних іграх, 6 грудня 2015 року відбувся Кубок ЛОЦЕНТУМ з гри брейн-ринг «Еко-брейн – 2015» за участю кращих шкільних команд Львівщини, серед яких була команда Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка. У складі команди «Едельвейс» були учні 9-11 класів (Глова Анастасія, Рябошапка Вікторія, Рибак Ірина, Наконечна Марта, Бук Назарій, Ясниська Юлія, Яценко Тетяна), під керівництвом педагога-організатора Овчаренко М.І. Турнір відбувся у місті Львові в санаторній школі-інтернат №1.

Команда була нагороджена дипломом Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за участь.

На базі хімічного факультету ЛНУ ім.І.Франка п’ятого грудня 2015 відбувся фінальний (очний) етап обласного Інтернет - турніру з хімії. Яворівський район представила учениця 9 – Б класу нашої школи Василишин Лілія (керівник – вчитель хімії Окулова О.В.). За сумою результатів дистанційного та очного  етапів вона отримала ІІІ місце. Учениця нагороджена дипломом департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Двадцять п’ятого листопада 2015 року за участю наукових працівників природного заповідника «Розточчя» відбувся районний семінар-практикум вчителів географії на тему: «Використання Зеленого пакету, як засобу впровадження екологічної освіти для сталого розвитку». На семінарі було зазначено, що «Зелений пакет» сприяє активному залученню учнівської молоді до чи не найголовнішого завдання сьогодення-екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку, адже проблема збереження довкілля стосується кожного жителя Планети. Розроблені матеріали навчально-методичного комплексу «Зелений пакет» сприяють формуванню цілісних екологічних знань і мислення людини та у повній мірі відповідають завданням розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним та екологічно збалансованим. Вчитель географії Завідія Наталія Ярославівна провела тренінгове заняття «Застосування Зеленого пакету на уроках географії. Атмосфера» поділившись досвідом використання матеріалів посібника у різноманітних формах та методах на уроках та в позаурочний час.

На виявлення та підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків у грудні місяці 2015-2016 навчального року проводився І етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Слід зазначити, що вчителі історії Дацко О.С., посіла І місце в номінації «Історія», вчитель ЗВ Шаблінський І.М., посів І місце в номінації «Захист Вітчизни».

Вчителі школи: Михайлишин О.З., Нечай М.І., Юзишин М.М., Завідія Н,Я., 25 грудня 2015 року брали активну участь у науково-практичному семінарі «Зміни клімату на Розточчі: дослідження та адаптаційні можливості місцевих громад Яворівщини». Який проходив в заповіднику «Розточчя» за участю наукових працівників заповідника, наукового працівника Громадського інституту охорони природи Горбаня Ігоря Мироновича, координатора проекту до адаптації до зміни клімату НЕЦУ Артем'євої Н.О, представників влади селища Бродика В.Д., Крилошанської О.В.. депутатів та наукового працівника НПП Яворівський Любинець Ірина. На семінарі було розглянуто вразливі чинники на Розточчі, подано рекомендації щодо розробки плану дій на перспективу. Висвітлено питання співпраці школи та заповідника і роль освітньої діяльності учнів, батьків, вчителів щодо адаптації довкілля і діяльності людини до змін клімату на Розточчі.

На базі нашої школи 12 жовтня 2015 року відбувся районний семінар екологічної школи здоров’я учителів основ здоров’я та біології на тему «Психолого-духовний розвиток дитини в сучасних умовах» за участю представників «Екологічної школи здоров’я», створеної при Яворівському НПП. Привітала учасників семінару та розкрила актуальність теми Флис О.Г., методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської РДА. Кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий та підлітковий психіатр і психотерапевт Борщевська А.В. презентувала доповідь «Українські діти як дзеркало українського сьогодення. Стратегії допомоги». Анжела Вікторівна зупинилася на питанні емоційних порушень у дітей та підлітків, дала рекомендації, як працювати педагогам з цією групою дітей. Виконавчий директор Львівської обласної громадської організації «Рада з питань захисту здоров’я дитини» Закордонець Н.І. виступила з доповіддю «Психічний стан дітей та вплив на здоров’я». Мельник В.М., лікар-анестезіолог, реаніматолог, озонотерапевт, директор медичного центру «Озон» м. Львів, ознайомив учасників семінару з інноваційними методами оздоровлення дітей.

Першого грудня 2015 року на базі Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.Франка проходило спільне засідання керівників окружних методичних комісій Яворівського району та школи становлення молодого вчителя. Методист відділу освіти Меленчук І.Б. познайомила присутніх з планом роботи. Вчитель історії Довбій М.І. презентувала виступ з використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії «ОУН-УПА в 1942-1953 рр. на території селища Івано-Франкове та участь в ньому місцевих жителів». Слухачі семінару відвідали Яворівський національний парк, де перед ними виступили директор парку М.Біляк та організатор музею зброї В. Гавгун.

У місті Дрогобичі 26 листопада 2015 року на базі біологічного факультету Дрогобицького Державного педагогічного університету ім.Івана Франка відбулася VIII Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція «Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття». Учасником цієї конференції була учениця 11 класу Валько Юлія з роботою «Роль екологізації суспільної свідомості у збереженні біологічного різоманіття Яворівського НПП учнями Івано-Франківської ЗОШ I-III ст. імені І.Франка смт Івано Франкове» та вчитель біології та екології Тиховська Дарія Іллівна.

У своєму виступі Валько Юлія підсумувала досвід з науково-дослідної роботи своїх попередників (сьогодні вже випускників школи) – Свинар Христини та Яценка Володимира.

Слухачів конференції познайомила із власними дослідженнями та результатами роботи, щодо встановлення основних джерел забруднення рекреаційної зони селища Івано Франкове, яка знаходиться на території Яворівського НПП. Запропунувала власні рішення та шляхи подолання даної проблеми.

Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення впровадженя перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання. Творча група школи, яку очолює вчитель трудового навчання Шпінь Л.Я., поставила перед собою мету забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи. Повчальним та цікавим, керівник творчої групи Шпінь Л.Я, провела тренінг «Створення позитивного настрою на уроках». Епіграфом до тренінгу слугували слова Ш. Амонашвілі: «Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем».

В листопаді Ізбянська С.А провела для вчителів школи семінар «Особливості типів темпераменту у школярів». На якому кожен вчитель визначав свій тип темпераменту і отримав пам’ятку про семінар.

Вчителі творчої групи Станько Л.І. та Дацко О.С., провели круглий стіл «Сучасний урок: традиції та інновації», а психолог Ізбянська С.А провела міні-тренінг «Психологічний комфорт педагога».

Слід зазначити спортивні досягнення учнів школи за даний період, а саме: команда школи посіла 6 місце у районних змаганнях «Туристичний зліт» серед шкіл І –ІІІ ступенів району, 5 місце з туристичної техніки, вчитель фізичної культури Фединяк І.Я., друге місце з орієнтування на місцевості, вчитель географії Нечай М.І..

Команда школи, хлопців та дівчат посіли четверте місце з районних змагань з легкої атлетики. Субот Вікторія (11клас) посіла перше місце з метання м’яча, Кунтий Тарас (10Б) посів третє місце, вчитель Пучак М.І.. Зональні змагання з футболу (2005-2006 роки народження, 5 клас) п’яте місце, настільного тенісу третє місце, вчитель Фединяк І.Я..

Пізнавальними та цікавими були заняття історико – просвітницького семінару, керівник вчитель історії та правознавства Довбій М.І. У плані роботи розглядались питання з історії селища Івано – Франкове, а саме «Селище Івано – Франкове в Першій світовій війні та українському січовому стрілецтві», до 150 річчя з дня народження Андрея Шептицького, була проведена конференція «Андрей Шептицький в історичному розвитку української християнської церкви», доповідачі вчителі історії Довбій М.І., української мови та літератури Марціняк Н.Р., основ християнської етики Юзишин М.М., заступник з навчально – виховної роботи Шаблінський І.М.. В листопаді місяці вчителем географії Кропельницькою О.В. було зібрано і продемонстровано вчителям відеоматеріали по темі «Життя і діяльність Свєшнікова І.К. – українського вченого археолога, визначного історика».

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

 

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ;

 • педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

 • не всі керівники предметних комісій дотримуються графіку проведення тижнів предметів;

 • керівниками предметних комісій не налагоджено роботу по випуску методичних рекомендацій.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

 

НАКАЗУЮ:

 

1 . Визнати стан методичної роботи у І семестрі 2015-2016 н. р. задовільним.

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З.:

2.1. Надалі працювати над підвищення рівня методичної роботи в школі.

2.2 Організувати діяльність колективу на вирішення основних напрямків і завдань, визначених наказом № 01-05/194 від 02.09.2015 року «Про організацію методичної роботи у 5-11-х класах у 2015-2016 навчальному році».

 

3. Керівникам предметних комісій:

3.1.На засіданні предметних комісій обговорити питання, щодо посилення роботи з обдарованими учнями.

3.2. Проаналізувати та прийняти до уваги результати районних олімпіад з базових дисциплін.

3.3. Створити банк даних обдарованих учнів з даних предметів.

 

4. Оголосити подяку вчителям, Волошин Н.М., Самотеї Н.А., Лозинському В.М., Білоус О.М., Параняк Л.М., Михайлишин О.З., Ольшанській О.Р., Сташко В.В., Окуловій О.В., Ларкіній Л.І за сумлінну роботу з підготовки учнів до ІІ етапу предметних олімпіад з базових дисциплін у 2015-2016н.р. та досягнутих ними призових місць.

5. Оголосити подяку вчителям, Тлустій О.П., Мороз Т.О., Марціняк Н.Р., Окуловій О.В., Тиховській Д.І., за роботу з обдарованими учнями, участь та зайняті призових місць у районних та обласних конкурсах.

 

6. Оголосити подяку учителям історії Дацко О.С, Захисту Вітчизни Шаблінському І.М.,за участь та зайняте призове місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016».

 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.

 

Директор школи М.Ліскевич - Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин

Н.Волошин

Н.Самотея

В.Лозинський

О.Білоус

Л.Параняк

О.Ольшанська

В.Сташко

О.Окулова

Л.Ларкіна

О.Тлуста

Т.Мороз

Н.Марціняк

Д.Тиховська

І.Шаблінський

Категорія: Накази | Додав: (16.02.2016)
Переглядів: 6587