Головна » Статті » Накази

Про підсумки методичної роботи за І семестр 2014 – 2015 навчального року у початкових класах

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації
 

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області
 

Наказ
 

09.01.2015                   №01-05/5


 

Про підсумки методичної роботи

за І семестр 2014 – 2015 навчального року

у початкових класах

 

Методичне навчальне середовище загальноосвітнього закладу – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога та покращення результатів освітньої діяльності нашого навчального закладу.

Створення методичного навчального середовища в Івано – Франківській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка, а саме організація методичної роботи у початкових класах, спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу професійними знахідками, допомагає учителям, які тільки починають свій педагогічний шлях, переймати майстерність у більш досвідчених колег. Її функції полягають у: визначенні системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); діяльності щодо удосконалення структури та змісту методичної роботи (організаційна); регулярному вивченні співвідношень між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їхньої праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам на майбутнє (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи; формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделювальна); відновленні частково забутих або втра-

чених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлювальна); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов’язаних із використанням застарілих методик (коригувальна);.

Методична робота в школі — це цілісна, ґрунтована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду та конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя (із урахуванням заходів щодо керування професійною самоосвітою та самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а загалом — на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання та розвитку конкретних школярів. Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя та педагогічного колективу.

Найголовнішим і суттєвим у методичній роботі нашої школи є надання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним керівникам для розвитку їхньої майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.

У початкових класах школи працює 4 предметні комісії, які очолюють: 1 класи – Косач І.В.; 2 класи – Ткачик М.С., 3 класи – Занік Т.В., 4 класи – Самотій О.Б.. Методична робота початкових класів систематизована, проводиться строго за планом. Форма планування роботи предметних комісій довільна. Складаючи план, керівники враховують конкретні умови школи: досвід роботи вчителів, їхні здібності, інтереси, підсумки успішності учнів із того чи іншого предмета. Основними завданнями якої є підвищення педагогічної майстерності, враховуються можливості вчителя, його вміння працювати з комп’ютером та Інтернетом.

Робота предметних комісій спрямована в першу чергу на підвищення рівня методичної компетентності учителя, задоволення його природної потреби в саморозвитку та само-

реалізації, з метою підвищення якості освітньої діяльності, відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства. Тому робота ПК полягає в створенні умов, які спонукали б педагогів до самоудосконалення, саморозвитку, реалізації творчого потенціалу.

На засіданнях предметних комісій вчителі вивчають навчальні програми, підручники, посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки молоді та спорту України; заслуховують і обговорюють доповіді з актуальних питань навчання й виховання учнів; знайомляться з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом; аналізують якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість, труднощі під час опанування навчального матеріалу; аналізують уроки, виховні заходи; обговорюють тексти контрольних робіт, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації; виготовляють наочні посібники; моделюють навчальні заняття; розв'язують педагогічні завдання й ситуації; обговорюють окремі книжки, статті, що становлять фаховий інтерес; звітують про курсову підготовку; проводять творчі звіти, творчі портрети вчителів, які атестуються (або з метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду).

Відкриті уроки, виховні заходи можуть проводитися як у день засідання ПК, так і напередодні. Доцільно, щоб відкритий урок і доповідь на засідання готував один і той самий учитель. У доповіді має бути розкритий не тільки власний досвід із певної проблеми, а також використані напрацювання інших педагогів району, області, України. На відкритому уроці вчитель демонструє всі прийоми, форми, що теоретично обґрунтував у доповіді.

На засіданнях предметних комісій розглядаються найрізноманітніші проблеми навчання й виховання, а саме: формування в учнів національної свідомості, використання диференційованого підходу на уроці, організація самостійної роботи, нетрадиційні форми організації навчальних занять у школі, формування в учнів уміння вчитися, шляхи підвищення ефективності уроку.

У період між засіданнями члени методкомісій проводять методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих учителів, творчі звіти, вивчають й упроваджують в практику досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, вивчають також якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їхньої вихованості, проводять бесіди за круглим столом, тижні педагогічної майстерності, методичні оперативки, диспути, конференції, педагогічні читання, проблемні семінари, тренінги, ділові ігри.

Предметна комісія вчителів 1 класів працює над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій”. За час I семестру було проведено 2 засідання ПК. I засідання було проведено у формі круглого стола 18.09.2014, тема якого була «Організаційне забезпечення навчально – виховного процесу на навчальний рік» .Його мета – вивчення основних нормативних документів, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорили виконання плану роботи ПК за 2014 - 2015 навчальний рік та затвердити план роботи.

Також було поставлено до опрацювання завдання членам комісії : опрацювати статті у журналі “Початкова школа”, науково – методичному журналі “Початкове навчання і виховання” 2014-2015 р.н.

II засідання відбулося 17.12.2014, темою якого було : «Впровадження інноваційних технологій на уроках рідної мови». На якому, члени предметної комісії поставили собі за мету, актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках рідної мови в 1 класах. Шукали оптимальні методи, форми та засоби навчання які сприятимуть розвитку особистості молодшого школяра .

Також на даному засіданні відбувся аукціон педагогічних ідей на тему: “Ігрова діяльність учнів на уроках”. В обговоренні приймали участь члени Косач І.В. і Яремин С.А., вони поділилися своїм досвідом використання ігор на уроці рідної мови.

На високому науково – методичному рівні було проведено відкритий урок з читання у 1 класі на тему “Повторення вивченого про букву Б ”, який провела вчитель Лелехівської ЗОШ I ст. Добромиль М.К. Метою відвідування даного уроку було застосування інноваційних методів навчання, формування навичок читання.

На шкільному сайті на веб-сторінці розміщені матеріали:

  1. Косач І.В. – свято “Святий Миколай, до нас завітай ”

  2. Яремин С. А. – свято “В ніч чарівну Миколая”

  3. Кульчицька О.Р. – свято осені

Всі види методичної роботи вчителів початкових класів спрямовані на розвиток професійних навичок, педагогічних надбань, підвищення свого інтелекту, оволодіння сучасними методами і формами навчання і виховання учнів.

Творче зростання, формування педагогічної майстерності кожного учасника педагогічного процесу будуть успішними за змістовної організації неперервного навчання як керівників шкіл, так і вчителів. Надання вчителеві свободи творчого вибору форм, методів, способів навчання принципово змінює підходи до організації системи підвищення його кваліфікації. Суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних : вказівок, а компетентний, розвинений професіонал-педагог, який володіє [глибокими педагогічними знаннями, кращими надбаннями національної та [світової культури, здатний до творчих, нестандартних рішень, готовий до роботи в нових умовах. Розв'язання цієї проблеми можливе за умови ефективно функціонування дієвої національної системи неперервного підвищення професійної кваліфікації.

Надання керівниками школи дієвої допомоги вчителям, класним керівником, вихователям у розвитку їхньої майстерності проводиться зазвичай через організацію методичної роботи в школі. Вона спрямовується передусім на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, тобто на досягнення оптимальних наслідків освіти, виховання й розвитку конкретних учнів та класів.

Предметна комісія вчителів 2-х класів у І семестрі навчального року налічує 10 вчителів. 8 учителів є класними керівниками, 9 з них мають вищу освіту. Вчителям Ткачик М.С., Гоч О.Й., Сумарук Л.С.(Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка), Ковалик І.Б Великопільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ») присвоєно вищу кваліфікаційну категорію; Мота О.Й. СЗШ І-ІІІ ступенів с.Мальчиці присвоєно вищий посадовий оклад.Вчитель Когут-Кабан О.А. школа І ступеня с.Страдч – І кваліфікаційна категорія; Борова О.В.- ІІ кваліфікаційна категорія, Алдабаєва Г.О., Радецька М.Я., Білик І.В.- молоді спеціалісти. Однак, за час навчання у І семестрі вчитель Алдабаєва Г.О. звільнилася з роботи, а Борова О.В.- перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Основним завданням учителів даної методичної комісії на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності. Метою роботи предметної комісії є створення умов для розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою її до життя в суспільстві .

У І семестрі було проведено два засідання методичної комісії. Перше засідання ПК пройшло 04.09.2014 у Івано-Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка. Метою засідання було вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи, обговорити виконання плану роботи методичної комісії за 2013-2014 навчальний рік та затвердити план роботи на 2014-2015 навчальний рік, вивчити інструктивно-методичні матеріали, проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

Друге засідання ПК вчителів 2-х класів, яке було проведено 18.11.14 року на базі школи І ступеня с.Страдч. Члени ПК прослухали та обговорили за «круглим столом» доповіді вчителя Ковалик І.Б.»Творча робота вчителя, як засіб розвитку мотивації молодших школярів» . У цій доповіді було висвітлено форми і методи роботи з учнями початкових класів. Також була прослухана доповідь вчителя Гоч О.Й. на тему «Ігрова діяльність як одна з провідних джерел навчання та виховання молодших школярів».Вчитель Ткачик М.С. запропонувала конспект уроку з математики «Перевірка додавання і віднімання» з подальшим обговоренням. Також, члени ПК опрацювали розділи методичного посібника»Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів».Також

продуктивно працювала предметна комісія вчителів 3 класів, у якій налічується 10 вчителів. Занік Т.В., Вельган Н.Д., Кухар І.І.- вища кваліфікаційна категорія(Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) , Леськів С.М. – вища кваліфікаційна категорія (школа с.Лозино), Боянівська Н.В.- вищий посадовий оклад(школа І-ІІІ ступенів с. Велике Поле, Галан Г.М.-вищий посадовий оклад (школа І ступеня с.Страдч), Наумко В.М.-І кваліфікаційна категорія(школа І-ІІ ступенів с.Дубровиця). Вчителі Сойко В.Р., Бергольд О.М.- ІІ кваліфікаційна категорія (школи с.Ямельня і с.Мальчиці).Вчитель Пастух С.Й.(школа с.Поріччя)- вищий посадовий оклад.

Протягом І семестру,згідно плану, було проведено 2 засідання предметної комісії вчителів 3 класів. І засідання ПК було організаційне, на якому обговорили план роботи методичної комісії на 2014-2015 н.р., були опрацьовані інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, проаналізували матеріал підручників, розподілили доручення.

На ІІ засіданні вчителі провели «круглий стіл» на тему:»Інтерактивне навчання, як засіб підвищення ефективності навчального процесу і доповідь на таку ж тему, підготувала керівник ПК Вельган Н.Д. Заступник директора з навчально-виховної роботи Онипко Л.А. ознайомила присутніх з наказами директора школи «Про результати перевірки техніки читання у 3-х класах» і «Про проведення директорських контрольних робіт».

Проблема, над якою працює предметна комісія вчителів 4-их класів це "Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвиток творчих можливостей учнів.»

Протягом І семестру проведено 2 засідання ПК.

І засідання пройшло у формі круглого стола - 12.09.2014, темою якого було. «Організаційне забезпечення навчально-виховного процесу на навчальний рік.» За мету вчителі ставили вивчення основних нормативних документів, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорили виконання плану роботи предметної комісії та затвердили план роботи на 2014-2015 навчальний рік. Кожен член ПК отримав завдання опрацювати інструктивно - методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової освіти; аналізувати вимоги нового Державного стандарту, завдань нових навчальних програм; зробити огляд періодичних видань.

Також на цьому засіданні розглядалось питання про співпрацю з практичним психологом школи Ізб’янською С.А.

ІІ засідання відбулося 26.11.2014. Тема засідання: « Використання особистісно-орієнтованих освітніх технологій в навчально-виховному процесі школи І ступеня.» Мета: «Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах. Виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога та учня, які сприяють розвитку особистості молодшого школяра.»

На засіданні заслуховувались та обговорювались доповіді з актуальних питань навчання і виховання , а саме: доповідь вчителя Кульчицької О.М. (Дубровицька ЗОШ І-ІІст.) «Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами інтерактивного навчання», та реферат, який підготувала вчитель Стельмах Н.Д.(Ямельнівська ЗОШ І ст.): «Інноваційні методи навчання на уроках в початковій школі».

На високому науково-методичному рівні було проведено відкритий урок: - з основ здоров’я, який провела Самотій О.Б. Тема уроку: «Позитивні і негативні емоції.Способи подолання негативних емоцій. Практична робота «Моделювання ситуації подолання негативних емоцій».

Метою відвідування уроку було застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію.

Психолог школи. Ізбянська С.А. виступила з питанням про психолого-педагогічні засади спілкування з учнями початкових класів.

Проводились також методичні оперативки для членів ПК по огляду новин науково-методичної літератури з питань педагогіки та викладання предметів у початкових класах.

У період між засіданнями вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проведено тижні предметів - з української мови та математики.

Протягом семестру молодші школярі округу брали участь в різноманітних конкурсах:

- всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» (Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІст. – 65 учнів, Ямельнівька ЗОШ І ст.-9 уч.)

- всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок» - 51 учень.

- всеукраїнський конкурс «Патріот» - 11 учнів;

- всеукраїнський конкурс «Соняшник» - 16 учнів.

Учні нашої школи були активними учасниками районного конкурсу знавців мови імені Петра Яцика були учні 4-А класу Василишин Марія, Салабай Ростислав (Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІст.) Смукова Ольга - Ямельнівська ЗОШ І ст.

Активну участь школярі округу приймали у акціях «Листи і малюнки для воїнів АТО»

На шкільному сайті на веб – сторінці розміщені матеріали:

1. Вчителя Самотій О.Б.

Перший урок «Україна-єдина країна»; (фрагмент)

Тиждень української мови –у 4-Акл.;

Свято «Нам щедрі дарунки осінь принесла»

Відкритий урок з Основ здоров’я ;

2.Вчителя Яхницької М.П.

Благодійна акція –ярмарок;

3. Вчителя Онипко Л.А.

Еколого- просвітницька акція «Дитина як Добрик»

На засіданнях ПК початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це:

- психологічна підготовка;

- дидактична підготовка;

- методична підготовка;

розвиток загальної культури педагога;

впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Кожен учитель початкової школи систематично працює над удосконаленням свого фахового рівня, над підвищенням свого інтелекту, над підвищенням свого розумового розвитку, над розширенням кругозору, прагне до оволодіння сучасними методиками викладання та виховання підростаючого покоління. Постійно знайомляться і творчо використовують матеріали фахових журналів, газет « Розкажіть онуку», « Бібліотека вчителя початкових класів», « Інформаційний збірник МО України», актуальні статті із журналу « Початкова школа».

За час роботи вчителі початкових класів керувалися законодавчими актами України про освіту, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, державним стандартом початкової освіти України.

Згідно вищенаведеного,

НАКАЗУЮ:


 

1.Вчителям початкових класів:

1.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти;

1.2.Активно приймати участь у підготовці і проведенні засідань методичних комісій;

1.3 Із метою вивчення та запровадження педагогічного передового досвіду продовжувати взаємовідвідування уроків;

1.4.Продовжити проводити роботу з обдарованими дітьми та дітьми, що потребують додаткових занять.


 

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.:

2.1.Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи у школі І ступеня;

2.2. Даний наказ довести до відома вчителів початкових класів на методичній нараді.

До 24.01.2015


 

4.Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.


 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа


 


 

З наказом ознайомлено:


 

Л. Онипко


 

Категорія: Накази | Додав: (02.02.2015)
Переглядів: 1124