Головна » Статті » Накази

Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 9-их класах

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації

Івано – Франківська ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

Наказ

15.06.2015          №01-05/118

 

Про підсумки проведення

державної підсумкової атестації у 9-их класах

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», керуючись Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, з 02.06 по 08.06 2015 року була проведена державна підсумкова атестація у 9-их класах з української мови, української літератури, математики, історії України. До здачі ДПА у 9-их класах було допущено 62 учня.

Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи, оформлено стендии з екзаменаційними матеріалами, якісно здійснювалась організація початку та проведення атестацій, статистичний звіт. ДПА з усіх предметів пройшла без порушень вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти.

Державну підсумкову атестацію з української мови (диктант «Рідна мова») у 9-А класі писало 19 учнів, учитель Марціняк Н.Р., у 9-Б класі - 20 учнів, учитель Волошин Н.М., у 9В класі 23 учня, учитель Мороз Т.О..

У 9-А класі на високому рівні написали ДПА 7 учнів, що становить 37,6 %; середньому рівні 1учень – 5,2%; достатньому рівні 10 учнів - 52%; початковому рівні 1учень - 5,2%. Середній бал 8,4. Порівнюючи успішність учнів за навчальний рік, маємо такі результати: на високому рівні навчалось 5учнів, що становить 26,3 %; середньому рівні 2 учнів-10,5%; достатньому рівні 11учнів - 58%; початковому рівні 1учень - 5,2%. Середній бал річних балів 8.0. Коефіцієнт об’єктивності: 0,95. Результати ДПА засвідчили, що учні добре засвоїли орфографічні і пунктуаційні норми української мови, уміють належним чином оформлювати роботу. Більша частина типових помилок стосується орфограм: написання слів з подвоєними літерами, вживання апострофа, написання ненаголошених голосних. Декілька робіт мають багато виправлень.

На високий рівень у 9-Б класі ДПА з української мови написало 4 учнів, що становить 20%; достатній рівень 8 учнів – 40%; середній рівень 8 учнів – 40%.

Порівнюючи успішність учнів за навчальний рік, маємо такі результати: на високому рівні навчалось 2 учнів, що становить 10%, на достатньому рівні 10 учнів, що становить 50%, на середньому 8 учень, що становить 40%.

Середній бал річних оцінок становить 7; ДПА 7,3; коефіцієнт об’єктивності 1. Учні добре засвоїли граматичні норми, вивчені за час базової підготовки. Вміло застосовують правила при написанні диктанту. Єдиною не грубою помилкою було, правила переносу слів. Учні, які написали на середній і достатній рівень, допустили помилки при написанні слів з подвоєними літерами, слів з апострофом, а також слів з ненаголошеними е, и. Розділові знаки у складних реченнях у 60% відсотків учнів була розставлена правильно, решта учнів допустилися помилки на цю орфограму.

У 9В класі на високий рівень написало 4 учнів, що становить 16%; достатньому рівні 14 учнів – 64%; середньому рівні 4учнів – 16%; початковому рівні 1учень, що становить 4%. Середній рівень навченості учнів ДПА-7,7. Порівнюючи успішність учнів за навчальний рік, маємо такі результати: на високому рівні навчалось 4 учнів, що становить 17,4%, на достатньому рівні 9 учнів, що становить 39,1%, на середньому 9 учень, що становить 39,1 %, на початковий рівень 1, що становить 4,4%. Середній бал річних оцінок становить 7,4. Коефіцієнт об’єктивності 0,9. Учні допустили помилки: перенос слів, подвоєння літер у словах, написання апострофа, кома між однорідними членами речення, тире між підметом і присудком, розділові знаки у складному реченні.

Українську літературу як предмет за вибором на ДПА складали учні 9-Б класу. Іспит проходив у письмовій формі. Слід зазначити, що на середній рівень написало 5 учнів, що становить 25%, на достатній рівень написало 7 учнів, що становить 35%, на високий рівень написало78учнів, що становить 40%. Рівень навченості учнів за навчальний рік показав такі результати:на середньому 6 учні, що становить 30%, на достатньому 9 учнів, що становить 45%, на високому 5 учнів, що становить 25% середній бал ДПА – 8,4; середній бал річних – 7,6. Коефіцієнт об’єктивності – 1,1.

Результати ДПА показали, що учні добре знають зміст художніх творів, вміють їх аналізувати, добре ознайомлені з біографією письменників, володіють матеріалом з теорії літератури. Але деякі учні допустили помилки у питаннях на встановлення правильної відповідності, лише вісім учнів дали відповіді на запитання відкритої форми.

Державну підсумкову атестацію з історії України виконували учні 9-А, класу учитель Дацко О.С., 9-В класу, учитель Рокошевська О.Б. Атестація проводилась за вибором учнів у письмовій формі. Вчителями було розроблено і підготовлено 10 варіантів з додержанням орієнтованих вимог до змісту атестаційних завдань. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну; у завданнях 11-12 до кожної інформації, позначеної цифрами, потрібно підібрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених буквою; у завданнях 13-15 потрібно розташувати історичні події в хронологічній послідовності; завдання 16-18 мають по сім варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні. Зміст тестових завдань відповідає навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів і підручникам з історії України, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Результати ДПА з історії України в 9 А класі є такими: на початковому рівні завдання виконав 1 учень (5.2%). Цей учень виконав правильно перших 9 тестових завдань, у яких потрібно було вибрати один варіант із чотирьох запропонованих. На середньому – 6учнів (31.6 %). На цьому рівні учнями було правильно виконано тестові завдання, а також завдання на співвідношення. На достатньому – 6 учнів (31.6 %) На даному рівні учні показали достатні знання, правильно виконували тестові завдання, співвідношення, завдання на хронологію в якому допускалися певних помилок, частково правильно вибирали причини і наслідки подій, біографічні дані про діяльність історичних діячів. На високому – 6учнів (31.6 %). На цьому рівні учні показали високі знання з історії України, а саме знання хронології, понять, історичних подій і явищ, вміли визначати причини і наслідки тої чи іншої події, знання про діяльність історичного діяча. Правильно виконали завдання на карті, добре володіють зоровою пам’яттю, про що показали завдання на фото світлинах, вміють працювати з різними видами історичних джерел, історичними картами.

Загалом учні 9-А класу показали хороші результати знання історії України. З 19 учнів – 15 підтвердили свою оцінку. 3 учні змогли підвищити свою оцінку на 1 бал, а саме Устянич Олена, Ольшанська Уляна, Скоробреха Роман. 1 учень, написавши роботу, не зміг підтвердити свою оцінку, виявив на 1 бал нижчий результат (Хлян Остап).

Річний середній бал – 7.9. Середній бал за ДПА – 8. Коефіцієнт об’єктивності 0,98. Якість навченості – 63%.

Результати ДПА з історії України у 9В класі наступні: аналіз ДПА показав, що учні добре засвоїли навчальний матеріал. На початковому рівні 6 учень, що становить 26,1%, середній рівень написало 10 учнів, що становить 43,4%, на достатній 3 учнів - 13%, на високий 4 учнів, що становить 17,5%. Рівень навченості учнів 9-В класу з історії України за навчальний рік показав такі результати: на початковому рівні 5 учнів, що становить 21,6%, середньому рівні навчалось 11 учнів, що становить 48%; на достатньому 3 учні, що становить 13%; на високому рівні навчалися 4 учнів, що становить 17,4%. Середній бал ДПА –5,6; середній бал по річних оцінках -5,7. Коефіцієнт об’єктивності – 1,01.

Завдання варіантів зі збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики автори О.І. Глобін, О.В. Єргіна, П.Б. Сидоренко, О.В. Комаренко. У першій частині кожної атестаційної роботи пропонуєть­ся 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кож­ного завдання наведено чотири можливі варіанти відповіді, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором одні­єї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в блан­ку відповідей указано тільки одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-яких міркувань, що пояснюють його вибір. Друга частина атестаційної роботи складається із 4 за­вдань відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання цієї частини вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана тільки правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислен­ня, перетворення тощо учні виконують на чернетках. Третя частина атестаційної роботи склада­ється із трьох завдань відкритої форми з розгорнутою відповід­дю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування з обґрунтуван­ням кожного його етапу та дав правильну відповідь. Завдання третьої частини атестаційної роботи учень виконує на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього на­вчального закладу. Формулювання завдань третьої частини учень не переписує, а вказує тільки номер завдання.

Результати ДПА з математики 9А класу, вчитель Волошин З.М., наступні: на середній 2 учнів, що становить 10,5%; на достатній 10 учні, що становить 52,6%; на високий 7 учні, що становить 36,9%. Результати річних оцінювань: середній 2 учні, що становить 10,5%; на достатній 10 учні, що становить 52,6%; на високий 7 учні, що становить 36,9%. Середній бал ДПА – 8,6; середній бал по річних оцінках -8,6. Коефіцієнт об’єктивності – 0,97; Найкраще справились із завданнями ДПА Глова Анастасія і Лозинська Марта, які розв'язали всі завдання. Учениці отримали оцінку 12. Завдання з розгорнутою відповіддю написані грамотно і охайно. Також гарні роботи у Гес Вікторії, Сташко Людмили, Яхницького Миколи – 11 балів; Андрущишин Анастасії і Устянич Олени – 10 балів. У цих учнів розв’язані по одному, два завдання третьої частини. Двоє учнів справились тільки з завданнями першої в тестовій формі, де можна було в деяких завданнях навіть шляхом перебору дійти до правильної відповіді, це Кащак Петро (4 бали) і Червінко Роман (6 балів). Відповіді до другої частини могли бути неповними або були допущені помилки в записах проміжку у нерівності тощо. Учні правильно розв’язували завдання на прогресію, квадратичні нерівності та квадратні рівняння. Викликають труднощі завдання, пов’язані з функцією, особливо на знаходження області визначення. Інколи викликають труднощі і завдання геометричного змісту. Успішно виконані завдання на дроби, графіки, рівняння. Аналізуючи роботи ДПА з математики учнів 9-Б класу, вчитель Горонна С.Я., слід зазначити такі результати: I рівень – 3 учнів (15%), II рівень – 9 учнів (45%), III рівень – 4 учнів (20%), IV рівень – 4 учнів (20%). Середній бал навченості по роботі з ДПА: 6.4 бала. Середній бал навченості по річній оцінці: 6.15 бала. Коефіцієнт об'єктивності: 1.04. Більшість учнів класу отримала правильні відповіді виконуючи першу частину роботи. Працюючи над другою частиною роботи більша частина класу( майже 60%) не отримала правильних відповідей, або не приступала до виконання завдань. 20% учнів, які працювали над третьою частиною не приступали до завдань геометричного змісту, а в завданнях з алгебри достатнього і високого рівня допустили помилки у знаходженні ОДЗ рівняння, спільного знаменника алгебраїчних дробів, побудові графіка функції заданої на проміжках. Найвищу оцінку 10 балів за роботу отримали Діжак О., Курілець Я., Крилошанська С. та Мисько І.

Аналізуючи роботи державної підсумкової атестації з математики в 9В класі, учитель Буковинська Н.М., результати засвідчили наступне: на початковий рівень написало 6 учні, що становить 26%; на середній 10 учнів, що становить 43%; на достатній 3 учні, що становить 13%; на високий 4 учні, що становить 18%. Результати річних оцінювань: початковий рівень 6 учнів, що становить 26%; середній 12 учні, що становить 52%; на достатній 1 учні, що становить 4%; на високий 4 учні, що становить 18%. Середній бал ДПА – 5,6; середній бал по річних оцінках -5,3. Коефіцієнт об’єктивності – 1,06. Найбільш успішно з завданнями ДПА справилась Рябошапка Вікторія, яка розв'язала всі завдання. Учениця отримала оцінку 12. Завдання з розгорнутою відповіддю написані грамотно і не копіюють розв'язник. Також гарні роботи у Рибак Ірини, Наконечної Марти та Фолюша Олега. У цих учнів розв’язані по два завдання третьої частини. Загалом учні в основному успішно розв’язували завдання І частини в тестовій формі, де можна було в деяких завданнях навіть шляхом перебору дійти до правильної відповіді. Учні правильно розв’язували завдання на прогресію, квадратичні нерівності та квадратні рівняння. Викликають труднощі завдання, пов’язані з функцією, особливо на знаходження області визначення. Інколи викликають труднощі і завдання геометричного змісту. Успішно виконані завдання на дроби, графіки, рівняння. Відповіді до другої частини могли бути неповними або були допущені помилки в записах проміжку у нерівності тощо. Учні правильно розв’язували завдання на прогресію, квадратичні нерівності та квадратні рівняння. Викликають труднощі завдання, пов’язані з функцією, особливо на знаходження області визначення. Інколи викликають труднощі і завдання геометричного змісту. Успішно виконані завдання на дроби, графіки, рівняння. ДПА з математики у 9 класі є досить серйозним контролем навчальних досягнень учнів, бо містить завдання з математики за весь шкільний курс, в тому числі 30% завдань з геометрії.

Виходячи з вищенаведеного:

НАКАЗУЮ:

 

1.Результати навчальних досягнень учнів за підсумками навчального року та державної підсумкової атестації проаналізувати на засіданні предметних комісій вчителів української мови та літератури, математики, історії.

Згідно плану роботи

Керівники предметних комісій

 

2.Учителям – предметникам:

2.1.Надалі проводити роботу з обдарованими дітьми.

Постійно

2.2.Виробити певну систему підготовки учнів 9-их класів до державної підсумкової атестації.

Впродовж 2015 – 2016 н.р.

2.3.До 11 вересня 2015 року з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів та успішного оволодіння новим програмовим матеріалом спланувати на наступний рік системне повторення навчального матеріалу, відповідні питання передбачити в календарних планах.

 

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.:

3.1.Проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів навчального закладу. Довести до відома педагогічних працівників результати аналізу.

Червень 2015 року

3.2.Розробити заходи щодо підготовки учнів 9-х класів до проведення державної підсумкової атестації у 2015-2016 навчальному році з урахуванням результатів державної підсумкової атестації та проведеного аналізу 2014-2015 навчального року.

До 11.09.2015

 

 

4.Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин


 

Категорія: Накази | Додав: (23.06.2015)
Переглядів: 2163