Головна » Статті » Накази

Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи на ІІ семестр 2017-2018 навчальний рік


Наказ

03.01.2018                                                                                                        №01-05/

   Про розподіл обов’язків
між адміністрацією школи
на ІІ семестр 2017-2018 навчальний рік

    З метою раціональної організації праці, забезпечення внутрішкільного контролю та керівництва за освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю школи, а також підвищення відповідальності керівних працівників школи

НАКАЗУЮ:

1.    Вважати таким, що втратив  чинність, наказ від 11.09.2017 року №01-05/185 «Про  розподіл обов’язків  між адміністрацією школи на 2017 – 2018 навчальний рік».

2.    Розподілити функціональні  обов’язки між членами адміністрації відповідно до визначених напрямків роботи:
2.1.    Ліскевич-Карпа М. Р. – директор школи:
-    Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності опорного закладу у відповідності з його Статутом і законодавством України.
-    Спільно з педагогічною радою опорного закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку опорного закладу, приймає рішення про програмне   планування його роботи.
-    Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил  внутрішнього трудового розпорядку опорного закладу та інших нормативних актів, навчально-методичних документів.
-    Визначає посадові обов’язки працівників.
-    Вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.
-    Плану, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників опорного закладу.
-    Здійснює підбір, прийом на роботу технічного персоналу.
-    Згідно з поданням заступника директора школи з господарської роботи звільняє технічних працівників згідно з діючим трудовим законодавством.
-    Створює умови для підвищення професійної майстерності учителів.
-    Визначає надбавки і доплати до ставок і посадових окладів працівників школи.
-    Затверджує:
-    розклад уроків для учнів та учителів;
-    графіки роботи і педагогічне навантаження працівників опорного закладу;
-    тарифікаційні списки;
-    графіки відпусток працівників опорного закладу;
-    розклад чергування учителів і класів;
-    перевірене заступниками директора календарно-тематичного планування, плани виховної роботи класних керівників, плани роботи предметних комісій, плани роботи  кабінетів, гуртків, факультативів;
-    графіки контрольних робіт, зрізів, тестувань.
-    Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
-    Визначає спільно з органом громадського самоврядування, профспілковим  комітетом  школи порядок  і розміри преміювання працівників опорного закладу. 
-    Формує контингент школярів у відповідності з «Положенням про середній загальноосвітній заклад», забезпечує соціальний захист працівників та захист прав учнів.
-    Забезпечує реєстрацію навчального закладу, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію навчального закладу.
-    Забезпечує створення в навчальному  закладі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров’я учнів та працівників навчального закладу.
-    Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
-    Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єднань, предметних комісій.
-    Керує:
-    діяльністю педагогічної ради опорного закладу;
-    атестаційною комісією;
-    роботою шкільної бібліотеки;
-    ЦЗ опорного закладу.
-    Координує в школі діяльність громадських (у тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань).
-    Забезпечує виконання Колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації.
-    Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, надає засновнику та громадськості щорічний звіт про надходження і витрати фінансових і матеріальних засобів.
-    Забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів, в тому числі використання банківського кредиту.
-    Представляє навчальний заклад в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.
-    Забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації; організовує діловодство, ведення статистичної звітності.
-    Організовує у встановленому порядку  роботу з призначення допомоги з державного соціального забезпечення та пенсій.
-    Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю навчального закладу;
-    Організовує роботу із створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими актами з охорони праці і Статутом школи; очолює цивільну оборону.
-    Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень навчального закладу.
-    Призначає відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, а також у підсобних приміщеннях.
-    Затверджує посадові обов’язки із забезпечення безпеки  життєдіяльності для педагогічного колективу.
-    Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення умов праці та навчання.
-    Створює службу охорони праці в навчальному закладі.
-    Звітується на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
-    Спільно із відділом освіти організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими  типовими нормами та інструкціями, а також при проведенні суспільно-корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт і т. п.
-    Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників та учнів.
-    Оформляє прийом нових працівників тільки при наявності допуску до роботи медичною установою, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів.
-    Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо прийому навчального закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
-    Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.
-    Негайно повідомляє про груповий нещасний випадок  випадки із смертельним наслідком безпосередньо керівника органу управління освітою, батьків травмованої особи чи осіб, що їх заміняють, вживає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали  нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до діючих положень.
-    Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом виконання щорічної Угоди з охорони праці, проводить підсумки виконання Угоди з охорони праці один   раз на півріччя.
-    Затверджує посадові інструкції та інструкції з охорони праці для працівників і учнів, у  встановленому порядку організовує перегляд діючих інструкцій.
-    Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.
-    Спільно із відділом освіти забезпечує навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.
-    Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.
-    Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу, затверджує акт про нещасний випадок  під час освітнього процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
-    Планує у встановленому порядку періодичне навчання працівників опорного закладу з питань безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що   організовуються органами освіти і охорони праці.
-    Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадськістю щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті навчального закладу.
-    Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо поліпшення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.
-    Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку.
-    Забороняє проведення освітнього процесу при наявності небезпечних умов праці та навчання. Вживає заходів по їх усуненню.
-    Складає на підставі отриманих від медичного закладу матеріалів списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду із зазначенням факторів, які викликають необхідність проведення подібних оглядів.
-    Проводить  періодичне медичне обстеження.
-    Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
-    Представляє вчителів та інших працівників до нагород, накладає стягнення в межах своєї компетенції.
-    Забезпечує зв’язок з громадськістю, з органами виконавчої влади з формування іміджу школи в засобах масової інформації (радіо, пресою тощо).
-    Складає угоди (проекти) про співдружність та спільну діяльність з науковими інституціями, громадськими організаціями, вищими та середніми (ліцеї, гімназії) навчальними закладами.
-    Відповідає за якість  знань та методичну роботу вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчителів англійської мови (1 – 11 класи), історії, права.
-    Створює сприятливий морально-психологічний мікроклімат в педагогічному колективі.

2.2.    Михайлишин О. З. – заступник директора школи  з навчально-виховної роботи:  
-    Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
-    Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з використання навчальних планів та програм.
-    Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
-    Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і  об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів 5-11-х класів, роботою предметів варіативної складової; відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів. 
-    Організовує роботу по підготовці і проведенні державної підсумкової атестації (9, 11 класи).
-    Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу.
-    Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм  і технологій.
-    Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів 5-11 класів.
-    Складає розклад навчальних занять для учнів 5-11-х класів, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, які викладають у 5-11 класах, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.
-    Забезпечує своєчасну підготовку встановленої документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів 5-11 класів, іншої документації.
-    Бере участь у комп’ютеризації опорного закладу, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
-    Контролює дотримання учнями 5-11-х класів Правил для учнів.
-    Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації і професійної майстерності вчителів - предметників, керує роботою предметних комісій, підвищує свою кваліфікацію.
-    Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь в роботі педагогічної ради опорного закладу.
-    Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних кадрів та інших працівників опорного закладу.
-    Веде, підписує і передає директору опорного закладу табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів.
-    Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною літературою, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
-    Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил з охорони праці в 5-11 класах з учителями та учнями.
-    Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.
-    Звітується на зборах трудового колективу про стан охорони праці (5-11 клси), покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.
-    Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників та учнів 5 – 11 класів.
-    Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо прийому навчального закладу  до нового навчального року, підписує відповідні акти.
-    Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.
-    Негайно повідомляє про груповий нещасний випадок і випадки з смертельним наслідком безпосередньо керівника  органу управління освітою, батьків травмованої особи чи осіб, які їх заміняють, вживає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до діючих положень.
-    Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.
-    Спільно з відділом освіти Яворівської РДА забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.
-    Забезпечує виконання  організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення безпеки робочих місць за умовами праці.
-    Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу 5-11 класів, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причини та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
-    Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних  можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку.
-    Забороняє проведення навчально-виховного процесу при наявності небезпечних умов праці та навчання. Вживає заходів по їх усуненню.
-    Проходить періодичне медичне обстеження.
-    Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
-    Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями              при  наявності обладнання для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
-    Організовує за участю заступника директора господарської роботи своєчасне і якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.
-    Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше 1 раз на 5 років)  інструкцій з охорони праці, а також  розділів вимог  безпеки життєдіяльності в методичних рекомендаціях до виконання практичних і лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо.
-    Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів 5 – 11 класів, вихованців, і реєстрацію їх у відповідному журналі, організовує і контролює виконання вчителем заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання у навчальному закладі.

-    Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з охорони праці у навчально-виховний процес в 5-11 класах, контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу тощо.
-    Спільно із заступниками директора  з навчально-виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді і вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.
-    Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.
-    Проводить спільно з профспілковою організацією контроль за дотриманням правил безпечного користування, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, навчального обладнання, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщень без відповідного акту-дозволу, зупиняє навчальний процес в приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я  працівників і учнів умови.
-    Проводить розслідування, виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями 5-11 класів. Вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
-    Бере участь у розроблені матеріалу з охорони праці у колективному договорі (угоді). Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій і видів робіт з підвищеною небезпечністю.
-    Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій.
-    Бере участь в організації і проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.
-    Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
-    Складає:
•    річний план роботи школи по розділу «Навчально-методична робота»;
•    навчальний план роботи навчального закладу;
•    тарифікацію учителів 5-11 класів;
•    розподіл предметних сторінок класних журналів (5-11 класи);
•    проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховної, науково-методичної роботи (5 – 11 класи);
•    розклад державної підсумкової атестації (9, 11 класи);
•    складає та оформляє документацію на учнів, які претендують на нагородження золотими та срібними медалями, Похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих предметів (5-11 класи);
-    Організовує до профільне та профільне навчання школярів.
-    Організовує та контролює індивідуальну роботу з обдарованими учнями (5-11 класи).
-    Організовує проведення учнівських предметних олімпіад на шкільному рівні (5-11 класи).
-    Здійснює моніторинг навченості учнів, складає діагностику навченості 5-11 класів.
-    Відповідає за якість знань та методичну роботу вчителів біології, хімії, географії, креслення, основ здоров’я, християнської етики.
-    Створює сприятливий морально-психологічний клімат в педагогічному колективі.

2.3.    Сташко Вікторія Вікторівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи:
-    Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
-    Координує роботу вчителів 1-4-х класів з використання навчальних планів та програм.
-    Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
-    Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів 1-4-х класів; відвідує уроки і інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їх форму та  зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.
-    Організовує роботу по підготовці і проведенні державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.
-    Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу.
-    Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм і технологій.
-    Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів 1-4-х класів.
-    Складає розклад навчальних занять та інших видів просвітницької, в тому числі культурно-розважальної діяльності для учнів 1-4-х класів, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів 1-4 класів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків у 1-4-х класах.
-    Забезпечує своєчасну підготовку встановленої документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів 1-4 класів, іншої документації.
-    Бере участь у комп’ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
-    Контролює дотримання учнями 1-4-х класів Правил для учнів.
-    Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації і професійної майстерності, керує роботою предметних комісій, підвищує свою кваліфікацію.
-    Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь в роботі педагогічної ради опорного закладу.
-    Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних кадрів та інших працівників навчального закладу.
-    Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів (1-4 класи) сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною літературою, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
-    Організовує роботу у 1-4-х класах з дотримання в навчальному процесі норм і правил з охорони праці.
-    Здійснює у 1-4-х класах контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.
-    Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями при наявності обладнання для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам  безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
-    Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів 1-4-х класів і реєстрацію їх у відповідному журналі, організовує і контролює своєчасне виконання вчителями початкових класів заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання у навчальному закладі.
-    Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з охорони праці у навчально-виховний процес, контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів.
-    Спільно з заступниками директора з навчально-виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді і вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань  учнів 1-4-х класів.
-    Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань вчителів початкових класів з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.
-    Проводить спільно з профспілковою організацією контроль за дотриманням правил безпечного користування, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно вживає заходи щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщень без відповідного акту-дозволу, зупиняє навчальний процес в приміщеннях  навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.
-    Проводить розслідування, виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями 1-4 класів. Вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
-    Бере участь у розробленні матеріалу з охорони праці у колективному договорі (угоді). Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій і видів робіт з підвищеною небезпечністю.
-    Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій.
-    Бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.
-    Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті. В громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
-    Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.
-    Складає:
•    річний   план роботи школи по розділу «Навчально-методична робота»;
•    навчальний план роботи школи;
•    тарифікацію учителів 1-4-х класів;
•    розклад уроків, курсів за вибором у 1-4-х класах;
•    розподіл предметних сторінок класних журналів (1-4 класи);
•    проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховної, науково-методичної роботи;
•    розклад державної підсумкової атестації  у 4-х класах;
•    документацію для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам школи;
•    графік контрольних робіт, зрізів, тестувань у 1-4-х класах;
•    статистичну звітність по школі  (ЗНЗ – 1, кадровий звіт).
•    графік проведення класних годин (1-4 класи);
•    розклад годин спілкування класних керівників (1-4 класи);

-    Організовує  та контролює індивідуальну роботу  з обдарованими учнями у 1-4 класах.
-    Організовує та контролює індивідуальне та корекційне навчання учнів.
-    Організовує проведення учнівських предметних олімпіад (початкові класи).
-    Відповідає за якість знань та методичну роботу вчителів початкової школи, логіки, Я і Україна, основ здоров’я, трудового навчання, фізичної культури в початкових класах.
-    Організовує та контролює роботу групи продовженого дня.
-    Керує організацією харчування учнів у школі.
-    Організовує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями 1 – 4-х класів та її проведення.
-    Координує роботу класних керівників 1-4-х класів.
-    Створює  сприятливий морально-психологічний клімат  в педагогічному колективі.

2.4.    Кубішин Ольга Іванівна – в. о. заступника директора школи з навчально-виховної роботи:
-    Організовує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями та її проведення.
-    Координує роботу класних керівників 5-11-х класів, педагога – організатора, практичного психолога, соціального педагога, шкільного бібліотекаря.
-    Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
-    Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, проведення позакласних та позашкільних заходів; відвідує позакласні та позашкільні заходи, заняття гуртків, аналізує їх діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів.
-    Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків осіб, що їх заміняють, з питань організації виховного процесу.
-    Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєнні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.
-    Забезпечує своєчасну і якісну заміну тимчасово відсутніх класних керівників  та інших безпосередньо підпорядкованих йому педагогів.
-    Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення класними керівниками, іншими педагогами журналів гурткової роботи, класних журналів, іншої документації.
-    Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх оздоровчих заходів.
-    Бере участь у комплектуванні школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
-    Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів навчального закладу.
-    Бере участь у підборі і розподілі педагогічних кадрів.
-    Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради опорного закладу.
-    Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників навчального закладу.
-    Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, журналами та газетами з профілю роботи.
-    Забезпечує виконання класними керівниками, іншими безпосередньо підпорядкованими працівниками покладених на них обов’язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів у відповідності з нормами та правилами охорони праці.
-    Бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями.
-    Надає методичну допомогу класним керівникам, гуртків, спортивних секцій, трудових об’єднань, в тому числі  з питань охорони праці учнів, попередження травматизму та інших нещасних випадків.
-    Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної  безпеки з оформленням відповідної  документації, розробляє посадові інструкції для керівників гуртків.
-    Контролює дотримання та приймає заходи щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за  межами навчального закладу.
-    Організовує з учнями та їх батьками (особами що їх заміняють) заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, які трапляються на вулиці тощо; організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комплексної  системи виховання.
-    Встановлює і підтримує зв’язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з позашкільного виховання.
-    Дотримується етичних норм поведінки в школі,  побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
-    Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.
-    Проходить періодичні медичні обстеження.
-    Контролює і надає методичну керівникам гуртків, акцій,  походів, екскурсій, трудових об’єднань, громадських робіт щодо питань створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку учнів і вихованців, запобіганню травматизму та інших нещасних випадків.
-     Проводить навчання і інструктаж класоводів, класних керівників, вчителів,  учнів та інших осіб,  які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи, з обов’язковою реєстрацією у журналі відповідної форми.
-    Організовує профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності учнів.
-    Складає:
•    план роботи школи по розділу «Виховна робота»;
•    графік роботи гуртків;
•    графік проведення класних годин (5-11 класи);
•    розклад годин спілкування класних керівників (5-11 класи);
•    графік чергування вчителів по школі;
•    проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;
•    звітність по працевлаштуванню випускників.
-    Веде:
•    книгу відвідування учнями школи в цілому.
-    Контролює і організовує учнівське самоврядування.
-    Контролює роботу шкільного   музею Івана Франка.
-    Відповідає за виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. за №646.
-    Відповідає за якість знань та методичну роботу вчителів естетичного циклу: музики (1-11), образотворчого мистецтва, а також трудового навчання, фізичної культури, ЗВ.
-    Організовує та несе відповідальність за реалізацією українознавства у навчально-виховній системі школи.
-    Створює сприятливий морально-психологічний клімат в педагогічному колективі.

2.5.    Буковинська Н. М. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи:
-    Організовує поточне і перспективне планування діяльності роботи опорної школи та філій.
-    Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
-    Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів шкіл – філій, роботою предметів варіативної складової; відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи та філій, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.
-    Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації освітнього процесу.
-    Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм і технологій.
-    Забезпечує своєчасну підготовку встановленої документації.
-    Бере участь у комп’ютеризації  опорного закладу, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
-    Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, бере участь в роботі педагогічної ради опорного закладу.
-    Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних кадрів та інших працівників опорного закладу.
-    Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною літературою, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
-    Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил з охорони праці.
-    Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в освітньому процесі.
-    Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників та учнів.
-    Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо прийому навчального закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.
-    Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.
-    Негайно повідомляє про груповий нещасний випадок і випадки із смертельним наслідком безпосередньо керівника органу управління освітою,  батьків травмованої особи чи осіб, що їх заміняють,  вживає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок,  забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до діючих положень.
-    Сприяє проведенню та бере участь у проведенні  адміністративно - громадського контролю з питань охорони праці.
-    Спільно з відділом освіти Яворівської РДА забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.
-    Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу   у випадку відсутності         відповідального адміністратора, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
-    Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних можливостей,  організовує оптимальні режими праці та відпочинку.
-    Забороняє проведення освітнього процесу  при наявності небезпечних умов праці та навчання. Вживає заходів по їх усуненню.
-    Проходить періодичне медичне обстеження.
-    Дотримується етичних норм поведінки у школі,  побуті, громадських місцях,  які відповідають соціальному статусу вчителя.
-    Дозволяє проведення навчального процесу з учнями,  вихованцями при наявності обладнання для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
-    Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів,  вихованців, і реєстрацію їх у відповідному журналі, організовує і контролює      виконання вчителем заходів          щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання у навчальному закладі.
-    Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з охорони праці у навчально-виховний процес, контролює  проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу тощо.
-    Спільно із заступниками директора з навчально-виховної роботи визначає методику,  порядок навчання правил дорожнього руху,  поведінки на воді і вулиці,  пожежної безпеки.
-    Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.
-    Проводить розслідування,  виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками,  учнями,  вихованцями. Вживає заходи щодо усунення причин,  що призвели до нещасного випадку.
-    Бере участь у розробленні матеріалу з охорони праці у колективному договорі (угоді).
-    Бере участь в організації  та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.
-    Дотримується етичних норм поведінки в школі,  побуті,  в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.
Складає:
•    річний  план роботи опорної школи та шкіл – філій;
•    проекти наказів,  розпоряджень  та інших документів з питань навчально-виховної, науково-методичної роботи.
-    Організовує та контролює індивідуальну роботу з обдарованими учнями (5-11 класи).
-    Організовує проведення учнівських предметних олімпіад на шкільному рівні (5-11 класи) з математики, інформатики, фізики, астрономії.
-    Здійснює моніторинг навченості учнів,  складає діагностику навченості 5-11-х класів з математики,  інформатики, фізики, астрономії.
-    Відповідає за якість знань та методичну роботу вчителів математики, інформатики, фізики, астрономії.
-    Організовує інклюзивну форму навчання  у школі.
-    Організовує та контролює роботу шкільного логопедичного центру.
-    Створює сприятливий морально-психологічний клімат в педагогічному колективі.

2.6.    Цушко Г. І. – заступник директора школи з господарської роботи:
-    Керує господарською діяльністю навчального закладу.
-    Приймає матеріальні цінності, майно, інвентар школи під відповідальність та зберігання в порядку, встановленому законодавством.
-    Забезпечує спільно з відділом освіти працівників школи канцелярським приладдям,  предметами господарського призначення.
-    Забезпечує своєчасну підготовку навчального закладу до початку навчального року.
-    Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших  приміщень, іншого майна школи, а також їдальні  у відповідності з вимогами норм і правил безпеки життєдіяльності.
-    Контролює раціональні витрати матеріалів і фінансових засобів навчального закладу.
-    Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території навчального закладу.
-    Спрямовує і координує  роботу підпорядкованого йому технічного і обслуговуючого персоналу,  веде облік робочого часу даної категорії працівників.
-    Організовує інвентарний облік  майна навчального закладу,  проводить інвентаризацію майна,  своєчасно складає звітність і веде документацію відповідної ділянки роботи.
-    Здійснює заходи щодо розширення господарської самостійності школи,  своєчасного укладання необхідних угод.
-    Забезпечує дотримання вимог при переміщенні вантажів,  вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.
-    Організовує дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд,  слідкує за справністю засобів пожежогасіння.
-    Забезпечує навчальні кабінети,  майстерні,  побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, який відповідає вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності,  стандартам.
-    Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробування і відповідне підтвердження справності водо нагрівних та парових котлів,  посудин, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, наявність радіації, шуму в приміщенні навчального закладу у відповідності з правилами і нормами безпеки життєдіяльності.
-    Організовує не менш як 1 раз на 5 років розробку і перегляд інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.
-    Організовує навчання, проводить інструктажі з охорони праці: первинний, повторний, позаплановий, цільовий для технічного і обслуговуючого персоналу, водія, обладнує куточок з безпеки життєдіяльності.
-    Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.
-    Забезпечує облік, зберігання протипожежного  обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та індивідуальних засобів захисту.
Складає:
•    графік чергування по школі технічного персоналу;
•    акти списання майна, яке вийшло з ладу;
•    табель обліку робочого часу технічного персоналу школи;
•    посадові інструкції для технічного персоналу;
•    проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань господарської роботи;
•    плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи.
-    Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

3.    Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


Директор опорного закладу                                  М. Ліскевич-Карпа

З наказом ознайомлено:

                  О. Михайлишин

                  В.Сташко

                  Г. Цушко

                  Н. Буковинська

                  О Кубішин

Категорія: Накази | Додав: (26.01.2018)
Переглядів: 1448